Valberedning 2017

Valberedningens ledamöter inför Com Hem Holding ABs årsstämma 2017 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2016 ska Com Hem Holding ABs valberedning, fram till dess stämman beslutar annat, utses av de per den 30 september tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot i valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om tre ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen 2017 består av följande ledamöter:
Pierre Stemper, ordförande i valberedningen, utsedd av NorCell S.à.rl
Henry Guest, utsedd av Adelphi Capital LLP
Andrew Barron, styrelseordförande i Com Hem Holding AB (publ)

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 36,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2017 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och revisorsarvode samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion till valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 mars 2017 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Com Hem Holding AB (publ), Attn Christina Källenfors, Box 8093, 104 20 Stockholm eller per e-post till governance@comhem.com.