Com Hem rapporterar resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2016

31 januari, 2017

Sammanfattning av det fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 780 (1 271) MSEK, en ökning med 40,0%. 1 333 MSEK organiskt, en ökning med 4,9%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20,0% till 228 (190) MSEK.
 • Underliggande EBITDA ökade med 16,9% till 696 (595) MSEK, varav 618 MSEK organiskt, en ökning med 3,8%.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 565 (304) MSEK, en ökning med 85,7%.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade med 16,0% till 390 (336) MSEK, varav 5,3% organiskt till 354 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 34 (-41) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-0,21) SEK.
 • Antalet unika konsumentkunder ökade med 11 000 till rekordhöga 945 000.
 • Fortsatt stark volymtillväxt inom bredband, en ökning med 13 000 till 702 000 abonnemang.
 • Antalet digital-TV abonnemang uppgick till 644 000 med en fortsatt ökning av antalet TiVo kunder med 6 000 (38% av digital-TV basen).
 • Fortsatt rekordhögt konsument ARPU om 371 SEK (371 SEK i Q3 2016).
 • Konsumentchurnen var 13,1%, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med Q3 2016.
 • Integrationen av Boxer fortlöper enligt plan.
  – Boxer genererade under det fjärde kvartalet intäkter om 446 MSEK och Underliggande EBITDA om 78 MSEK.

Sammanfattning av helåret 2016

 • Organisk nettoomsättning uppgick till 5 218 MSEK för helåret 2016, en tillväxt om 4,4% – i linje med guidning.
 • Organisk Underliggande EBITDA uppgick till 2 470 MSEK för helåret 2016, en tillväxt om 5,3% – i linje med guidning.
 • Koncernens investeringar uppgick till 893 MSEK för helåret vilket är en minskning med 9,9% och märkbart lägre än vår ursprungliga guidning.
 • Uppdaterad guidning för investeringar, 100 MSEK lägre än tidigare guidning för Com Hem segmentet.
 • Till årsstämman föreslår styrelsen en ökad kontantutdelning från 1,50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie att utbetalas i två omgångar halvårsvis. Styrelsen föreslår även förnyat mandat att återköpa upp till 10% av utestående aktier.
 • Årsstämman har tidigarelagts från den 3 maj till 23 mars 2017.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

I det fjärde kvartalet såg vi stark efterfrågan på våra produkter inom Com Hem segmentet med en ökning av vår kundbas om 11 000 unika kunder, den högsta tillväxten på kvartalsbasis på nästan två år. Bredbandsförsäljningen var särskilt stark i kvartalet där vi adderade 13 000 abonnemang och passerade en milstolpe med 700 000 abonnemang. Antalet Digital-TV abonnemang ökade med 3 000 och vår TiVo-bas växte med 6 000 kunder, nu 38% av vår Digital TV-bas. Antalet telefoniabonnemang minskade med 12 000.

Konsument-ARPU kvarstod på rekordhöga 371 SEK till följd av att en stor del av våra kunder nu köper premiumprodukter. Konsumentchurnen var 13,1% i kvartalet, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med tredje kvartalet på grund av en justering av låg-ARPU kunder som inte längre är berättigade till våra tjänster. Den underliggande trenden kvarstår och konsumentchurnen skulle ha motsvarat nivån i tredje kvartalet exkluderat justeringen. Vi förväntar oss en fortsatt marginell nedgång av konsumentchurnen över tid.

Com Hems fiberkoax nät fortsätter att leverera den snabbaste genomsnittliga nedladdningshastigheten jämfört med våra konkurrenter enligt externa mätningar av Netflix Speed Index och Google Video Index. Inom vår företagsverksamhet adderade vi 1 000 On-Net-kunder i kvartalet och jämfört med förra året ökade OnNet intäkterna med 26,7%.

Integration av företagsverksamheten

Med anledning av den svaga tillväxten av låg marginal OffNet tjänster inom företagsverksamheten avseende fast telefoni kommer vi att inleda en omorganisation av företagsverksamheten. Detta kommer att reducera kostnaderna inom OffNet verksamheten med låg marginal. Integrationen genomförs parallellt med integrationen av Boxer där de flesta funktionerna flyttas till delade funktioner inom Com Hem i syfte att till fullo utnyttja synergier inom Koncernen. Detta kommer innebära en reduktion av personalstyrkan inom företagsverksamheten. Vi förväntar oss att detta resulterar i 30 MSEK i omstruktureringskostnader under 2017 kopplat till Phonera. Processen kommer att fortgå under det första halvåret 2017 och resultera i ökad Underliggande EBITDA och kassaflöde på grund av sänkta operationella kostnader och investeringar framöver.

Vi utforskar nya möjligheter i villamarknaden

Villasatsningen inom Com Hem segmentet tar fart med nästan 250 000 hushåll adderade till säljbara adresser sedan lanseringen. Med tanke på de goda ekonomiska förutsättningarna på marknaden och den positiva utvecklingen hittills har vi inlett ett försök att i liten skala bygga ut vårt egna nät med fiberanslutningar till villaägare (accessnät), utöver att ansluta villaägare via operatörsbyten av Skanova fiber eller ansluta oss till öppna nätverk. Vi gör för närvarande tester och hoppas kunna starta fas II av villaexpansionen och skala upp nyutbyggnaden under 2017.

Boxer-integration och fibersatsning

Integrationen av Boxer fortgår enligt plan. Utöver att integrera Boxer i Com Hems plattform lanserar vi Boxers fiberexpansion under första kvartalet. Vi ser detta som en utmärkt möjlighet att öka lönsamheten inom Boxers nuvarande kundbas såväl som att behålla kunder som överbyggs av fiber från konkurrenter. Com Hem har förstahandserfarenhet av att vända ett välkänt TV-varumärke till en lönsam bredbandsoperatör. Med ett starkt varumärke och en stor kundbas i villamarknaden ser vi stor potential i Boxer att ytterligare kapitalisera på villamarknaden utöver Com Hems redan pågående villaexpansion.

Uppdaterad guidning

I vår uppdaterade guidning upprepar vi medelhög ensiffrig organisk årlig tillväxt i omsättning och Underliggande EBITDA för Com Hem segmentet. Inkluderat Boxer förväntas omsättningen öka med 25-30% för helåret 2017. Boxer förväntas bidra med 300 MSEK i Underliggande EBITDA under 2017 och sedan växa i samma takt som Koncernen i övrigt. Vi sänker investeringsnivån för Com Hem segmentet med 100 MSEK till 900-1000 MSEK vilket leder till investeringar på 1-1.1 miljarder SEK för Koncernen. Vi förväntar oss därutöver investeringar om 50 MSEK kopplat till Boxer-integrationen 2017.

Vi har under året gjort stora framsteg gällande våra målsättningar såsom omprofileringen av vårt varumärke, villaexpansionen, förvärvet av Boxer och en fortsatt förbättring av våra produkter och tjänster för att ytterligare förbättra kundnöjdheten. 2017 kommer att bli ett avgörande år för Com Hem då vi till fullo går in i villamarknaden, tar nästa steg i villasatsningen med integrationen av Boxer och Boxers fibersatsning, samt omorganisationen av företagsverksamheten. Med de framsteg som gjorts 2016 och ambitionerna för 2017 positionerar vi bolaget för att leverera en stadig tillväxt och skapa avkastning för våra aktieägareunder många år framöver.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/

Telefonkonferens den 31 januari

Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: http://cloud.magneetto.com/comhem/2017_0131_Q4/view

För deltagande i telefonkonferensen:

Sverige: 08 5052 0110
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
USA: +1 646 851 2407 

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Övrig information

Com Hem Holding AB:s dotterbolag NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) är rapporterande enhet för de utstående obligationerna. NorCell Sweden Holding 2 AB:s (publ) bokslutskommuniké för 2016 finns från och med idag tillgänglig på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiering/finansiella-rapporter-presentationer/ 

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem koncernen

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,5 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.