Com Hem återköper egna aktier

23 mars, 2017

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman idag 23 mars 2017, samt beslutat att genomföra ett första återköpsprogram för sammanlagt upp till 250 miljoner kronor fram till och med den 10 juli 2017.

Styrelsen för Com Hem Holding (“Com Hem” eller ”Bolaget”) har beslutat att återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter fram till nästföljande årsstämma till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Maximalt får 18 387 947 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det första återköpsprogrammet som styrelsen nu beslutat om skall uppfylla följande villkor:

     1.Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och           Safe Harbour-förordningen.
     2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 10 juli 2017.
     3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
     4. Aktier för sammanlagt maximalt 250 miljoner kronor får återköpas.
     5. Maximalt får 18 387 947 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
     6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hem Holdings (“Com Hem” eller ”Bolaget”) aktiekapital genom en indragning av återköpta aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com Hems LTIP program. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Bolaget har för avsikt att efter att ovan återköpsprogram löpt ut den 10 juli 2017 och fram till nästföljande årsstämma, återkomma med fler återköpsprogram.

Det totala antalet registrerade aktier i Com Hem uppgår till 188 950 640. Com Hem äger idag 5 720 842 egna aktier, av vilka årsstämman 2017 beslutat att dra in 5 071 161 aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 19:30 CET. 

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.