Com Hem rapporterar resultatet för det första kvartalet 2017

25 april, 2017

Sammanfattning av det första kvartalet

 • Nettoomsättningen visade en stark ökning med 37,7% till 1 757 MSEK och organisk nettoomsättning ökade med 3,5% till 1 321 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13,1% till 232 MSEK.
 • Underliggande EBITDA visade en stark ökning med 18,0% till 712 MSEK och organisk Underliggande EBITDA ökade med 4,3% till 629 MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 7,6% till 557 MSEK.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade med 12,4% till 443 MSEK och organiskt operativt fritt kassaflöde ökade med 2,2% till 402 MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 26,2% till 120 MSEK.
 • Resultat per aktie: 0,65 SEK.
 • Antalet unika kunder ökade med 7 000 till rekordhöga 952 000.
 • Fortsatt stark volymtillväxt inom bredband, en ökning med 11 000 till rekordhöga 713 000 abonnemang.
 • Antalet digital-TV abonnemang uppgick till 644 000 med en fortsatt ökning av antalet TiVo kunder med 6 000 (39% av digital-TV basen).
 • Konsument ARPU uppgick till 368 SEK (371 SEK i Q4 2016).
 • Konsumentchurnen var 13,6%, en ökning med endast 0,5 procentenheter jämfört med Q4 2016 efter väl genomförda prisjusteringar under kvartalet.
 • Boxer:
  – 3 000 bredbandsabonnemang adderades i kvartalet.
  – Antalet unika kunder minskade med 16 000 till 479 000 medan antalet abonnemang minskade med 13 000 till 498 000.
  – Boxer levererade 436 MSEK i nettoomsättning och 83 MSEK i Underliggande EBITDA i kvartalet.
  – ARPU ökade med 4 SEK till 297 SEK.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Starkt kvartal – alla tillväxtinitiativ går enligt plan

Com Hem koncernen visade en väldigt stark tillväxt i alla finansiella nyckeltal eftersom vi konsoliderade Boxer. Com Hem segmentet växte i linje med våra förväntningar då första kvartalet är drivet av volymtillväxt, medan prisjusteringarna som utfördes under kvartalet kommer att resultera i intäktstillväxt från och med andra kvartalet och framöver. Dessutom förbättrar integrationen av företagsverksamheten redan Underliggande EBITDA och operativt fritt kassaflöde och Boxer realiserar synergier allt eftersom vi utför integrationen.

Förbättrad kundnöjdhet lägger grunden för pris- och volymtillväxt i Com Hem segmentet

Implementering av prisjusteringar i Com Hem segmentet var framgångsrika då kunder är villiga att betala mer för högre servicenivåer. Trots prisjusteringar i kvartalet växte vår kundbas med 7 000 i segmentet. Detta möjliggjordes av produktförbättringar under 2016 såsom lanseringen av Com Hem Play med stöd för Chromecast som en central del av alla våra tv-paket, introduktionen av en ny router och en hastighetsuppgradering för de flesta av våra kunder med 50 Mbit/s. Utöver det har vi fortsatt investera i vårt nät för att bibehålla hög hastighet och kapacitet. Com Hems fortsätter att vara högst rankad jämfört med våra konkurrenter enligt externa mätningar såsom Netflix Speed Index och Google Video Index.

Trender inom våra tjänsteområden fortsätter som tidigare perioder med väldigt stark tillväxt i bredband, en ökning med 11 000 abonnemang, lägre tillväxt i digital-TV, en ökning med 1 000 abonnemang, och stadig nedgång i telefoni, en minskning med 5 000 abonnemang. Vår TiVo-bas växte med 6 000 kunder och utgör nu 39% av vår digital-TV bas.

Prisjusteringarna hade en begränsad effekt på ARPU i Com Hem segmentet i kvartalet som minskade från 371 SEK i Q4 2016 till 368 SEK. Den sekventiella nedgången i ARPU förklaras till stor del av en svagare säsongsmässig effekt och en större andel gruppavtal. Medan gruppavtal har en positiv effekt på absoluta intäkter då vi säljer tjänster till alla hyresgäster i en fastighet så pressas intäkter per kund eftersom varje kund generellt har ett lägre ARPU. Den fulla effekten på intäkterna av prisjusteringarna kommer under andra kvartalet 2017.

Konsumentchurnen på 13,6% i kvartalet överträffade våra förväntningar, endast 0,9 procentenheter högre än den rekordlåga konsumentchurnen på 12,7% i tredje kvartalet 2016. Vi förväntar oss att konsumentchurnen återgår till den underliggande nedåtgående trenden i kommande kvartal.

Utökning av fiberexpansionen

Fiberexpansionen i villamarknaden går framåt med gott resultat. Vi adderade ytterligare 60 000 säljbara adresser under kvartalet, vilket resulterade i totalt 400 000 sedan expansionens början inkluderat 100 000 adresser som är unika för Boxer. Givet den positiva utvecklingen från Boxers fibersatsning under kvartalet tror vi att vi kommer att kunna öka det tidigare målet om 800 000 hushåll och potentiellt nå en miljon villahushåll i koncernen till 2020.

Jämfört med innan villaexpansionen och Boxerförvärvet har koncernen expanderat universet med 20% från 2 miljoner till 2,4 miljoner säljbara adresser och vi tror nu att vi kan expandera koncernens univers till över 3 miljoner hushåll inkluderat både flerfamiljshus och villor till 2020. Det är en ytterligare tillväxtmöjlighet om 25% från dagens nivå och en ökning om 50% jämfört med innan villaexpansionen och Boxerförvärvet.

Ett annat potentiellt tillägg till fiberexpansionen är egen utbyggnad där tester fortgår enligt plan. Vi förväntar oss första leverans i slutet av andra kvartalet och ett beslut i tredje kvartalet om att eventuellt skala upp. Medan vi genomför testerna letar vi efter nya områden som kan byggas ut med fiber om testerna är lyckade.

Den potentiella investeringen skulle vara skuldfinansierad. Givet de höga marginalerna och de initiala intäkterna från anslutningar skulle detta inte ha en materiell inverkan på vår skuldsättningsgrad, vilket gör detta till en unik möjlighet som ligger rätt i tiden för att skapa lönsam tillväxt utan att påverka återgäldningen till aktieägarna.

Omvandling av Boxer till en bredbandsledd operatör

Den största marknadsföringskampanjen i Boxers historia lanserades i kvartalet för att omvandla Boxer från en tv-centrerad till en bredbandsledd operatör. Kampanjen var väl mottagen och den initiala försäljningen ser lovande ut med 3 000 bredbandskunder adderade i kvartalet. Boxers fiberexpansion pågår med full fart och vi har expanderat Boxers fiberunivers till 700 000 säljbara adresser vilket inkluderar nästan hela Com Hem segmentets fiberunivers samt 100 000 villahushåll som är unika för Boxer.

Integrationen fortgår enligt plan och vi ser redan kostnadssynergier som motverkar pressen på intäkter. Churnen började minska på månadsbasis under första kvartalet men är fortfarande förhöjd på grund av konkurrenters fiberutbyggnad i kundbasen vilket resulterade i en nedgång på 16 000 unika kunder. Nedgången av antalet abonnemang på 13 000 var lägre än nedgången av antalet kunder eftersom vi börjat sälja bredband till existerande tv-kunder. Vid årets slut förväntar vi oss att Boxer kommer ha varumärket, infrastrukturen och den operationella plattformen som krävs för att fullt ut nyttja utbyggnaden av fiber på den svenska villamarknaden.

Vårt fokus framåt

Vi går nu in i det andra kvartalet för året, ett år för en sann omvandling av Com Hem då vi kommer att forma bolaget för att möjliggöra optimering av tillväxt över flera varumärken, infrastrukturer och marknader på nationell nivå, där allt sker koordinerat inom Com Hem koncernen. Vi ser fram emot att fortsätta att exekvera vår plan vilket vi känner oss övertygade om kommer att säkerställa att vi levererar i enlighet med vår guidning för 2017, att bygga hållbar tillväxt för framtiden och etablera Com Hem som en viktig motor för digitaliseringen av Sverige.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/

Telefonkonferens den 25 april

Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: http://cloud.magneetto.com/comhem/2017_0425_Q1/view

För deltagande i telefonkonferensen:

Sverige: 08 5052 0110
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
USA: +1 646 851 2407 

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
petra.vonrohr@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Om Com Hem koncernen

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,5 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxe TV-Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.