Förändring av antalet aktier och röster i Com Hem

28 april, 2017

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) offentliggör härmed att antalet registrerade aktier respektive röster i Com Hem per den 28 april 2017 uppgår till 183 879 479.

I enlighet med årsstämmans beslut den 23 mars 2017 har Com Hem i april minskat aktiekapitalet genom indragning av 5 071 161 egna aktier, från totalt 188 950 640 aktier till 183 879 479 aktier (en minskning om ca 2,7 %). Samtidigt har Com Hem i syfte att återställa aktiekapitalet genomfört en fondemission motsvarande det belopp som aktiekapitalet minskats med. Minskningen respektive ökningen av aktiekapitalet har registrerats av Bolagsverket och de indragna aktierna makulerades den 20 april 2017.

Per den 28 april 2017 finns således 183 879 479 registrerade aktier och röster i Com Hem. Av det totala antalet aktier innehas 1 840 303 aktier av Com Hem. Aktiekapitalet uppgår till 208 998 231 kronor och kvotvärdet är därmed 1,137 kronor per aktie.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl.07:30 CET.