Extra bolagsstämma den 13 juni 2017

13 juni, 2017

Aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 juni 2017 kl. 15.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 juni 2017 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 7 juni 2017. Anmälan om deltagande kan göras på www.comhemgroup.se/extrastamma2017 eller per telefon 08-402 92 48 (vardagar mellan kl. 09.00-16.00), eller per post under nedanstående adress.

  • Com Hem Holding AB (publ)
  • c/o Euroclear Sweden AB
  • Box 191
  • 101 23 Stockholm

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (maximalt två), i samband med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.

Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på www.comhemgroup.se/extrastamma2017 och skickas även till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 7 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före sistnämnda dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.