Kallelse till extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ)

9 maj, 2017

Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, (”Com Hem” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma tisdagen den 13 juni 2017 kl. 15.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 juni 2017 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 7 juni 2017. Anmälan om deltagande kan göras på www.comhemgroup.se/extrastamma2017 eller per telefon 08-402 92 48 (vardagar mellan kl. 09.00-16.00), eller per post under nedanstående adress.

Com Hem Holding AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (maximalt två), i samband med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.

Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på www.comhemgroup.se/extrastamma2017 och skickas även till de aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 7 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före sistnämnda dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Fastställande av arvode åt styrelsen
  9. Nyval av Thomas Ekman till styrelseledamot
  10. Stämmans avslutande

Valberedningen:

Valberedningen inför den extra bolagsstämman har bestått av Pierre Stemper (utsedd av Norcell S.à r.l.), ordförande, Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande).

Beslutsförslag m.m.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses att som ordförande leda stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem, utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet åt styrelsen förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2017. Arvode mellan nytillträdd och avgångna styrelseledamöter ska fördelas pro rata i förhållande till den tid som de tjänstgjort som ledamöter.

Beslutet är villkorat av att bolagstämman beslutar i enlighet med förslaget i punkten 9.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Thomas Ekman till styrelseledamot. Joachim Ogland och Nikos Stathopoulos kommer, som angivits ovan, att lämna styrelsen på egen begäran samtidigt med den extra bolagsstämman. Styrelseledamöterna Andrew Barron, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson kvarstår som ledamöter, med Andrew Barron som ordförande.

Thomas Ekman är född 1969 och har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Thomas Ekman är verkställande direktör i Cabonline Group AB och var mellan 2011 och 2016 VD för Tele2 Sverige och Executive Vice President för Tele2 AB. Innan dess var Thomas Ekman Commercial Director på Tele2 Sverige AB och försäljningsdirektör på Viasat Broadcasting och har även innehaft ett flertal ledande befattningar inom Modern Times Group MTG AB. Thomas Ekman har tidigare varit styrelseledamot i Metro.

Thomas Ekman är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen. Thomas Ekman äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag enligt punkterna ovan, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget på Fleminggatan 18, Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.comhemgroup.se under minst tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 183 879 479. Bolaget innehar 1 945 263  egna aktier i Bolaget.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2017
Com Hem Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com

Om Com Hem koncernen

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,5 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.