Årsstämma 2018

21 mars, 2018

Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, (”Com Hem” eller ”Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 21 mars 2018 kl. 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 mars 2018 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 15 mars 2018. Anmälan om deltagande kan göras via denna länk eller per telefon 08-402 92 48 (vardagar mellan kl. 09.00-16.00), eller per post under nedanstående adress.

Com Hem Holding AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (maximalt två), i samband med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.

Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt via denna länk och skickas även till de aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 mars 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före sistnämnda dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Inträdeskort

Inträdeskort, som ska visas upp vid inpassering till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början fredagen den 16 mars 2018 till den som anmält sig på sätt som anges ovan. Om inträdeskort inte har kommit anmäld aktieägare tillhanda i tid till stämman på grund av förseningar i postgången kan inträdeskort erhållas vid inpassering till stämmolokalen.