Definitioner

Branschspecifika termer

Abonnemang

Intäktskällor, vilket refererar till varje kund som abonnerar på en digital-TV tjänst, bredbandstjänst eller telefonitjänst från Com Hem. En kund som innehar alla tre tjänsterna räknas som tre abonnemang men en unik kund.

ARPU

Genomsnittlig månatlig intäkt per användare för den refererade perioden. ARPU (Average revenue per user) beräknas genom att dividera den månatliga intäkten för respektive period med genomsnittligt antal unika konsumentkunder för perioden. Genomsnittligt antal unika konsumentkunder beräknas som antal unika konsument- kunder den första dagen i respektive period plus antalet unika konsumentkunder den sista dagen i respektive period, dividerat med två.

Churn

Frivilligt eller ofrivilligt avslutande av en kunds tjänst.

SME

Små- och medelstora företag. Avser företag med 10-99 medarbetare. (Eng. Small and medium enterprises)

SoHo

Fåmansbolag/hemmakontor. Avser företag med 1 till 9 anställda. (Eng. Single office/Home office)

Säljbara adresser

Antal hushåll som är kopplade till Com Hems fiberkoax och fiberLAN nätverk, tredjeparts öppna nät, och kopplade till/eller har tillgång till fiber i nätverk som är ”unbundled” av koncernen.

Unika konsumentkunder

Antal unika konsumentkunder representerar antalet individuella slutkonsumenter som köper en eller flera av Com Hems digitala tjänster (digital-TV, bredband och fast telefoni). Com Hem refererar till slutkonsumenten som erhåller tjänsterna direkt genom Com Hems nätverk som unika kunder, även om slutkunden faktureras av hyresvärden eller bostads- rättsföreningen.

Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal

IFRS-mått

Resultat per aktie

Periodens resultat som hänför sig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal avser sådana nyckeltal som inte definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. De alternativa nyckeltal som presenteras kompletterar de av IFRS definierade nyckeltalen och används av ledningen för att följa upp och styra verksamheten. Alternativa nyckeltal som presenteras bör inte betraktas som en ersättning för termer och begrepp i enlighet med IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal hos andra företag.

Nyckeltal Definition Syfte
EBITDA EBIT exklusive avskrivningar. EBITDA visar verksamhetens intjänandeförmåga från den löpande verksamheten oaktat kapitalstruktur och skattesituation och är tänkt att underlätta jämförelser med andra bolag i samma bransch
EBITDA-marginal EBITDA i % av nettoomsättningen Syftar till att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med totalt antal utestående aktier. Mäter bolagets nettovärde per aktie.
Fritt kassaflöde till eget kapital Underliggande EBITDA minus investeringar, räntebetalningar på banklån, räntekupong till obligationsinnehavare, skattebetalningar och förändring i rörelsekapital. Mäter hur mycket av kassaflödet som finns kvar till aktieägarna efter att utbetalningar till alla andra intressenter har dragits av.
Investeringar Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, inklusive investeringar finansierade via finansiell leasing. Visar hur mycket av tillgängliga medel bolaget investerar i verksamheten för att säkra den långsiktiga intjäningsförmågan
Jämförelsestörande poster Poster av tillfällig karaktär som varierar över tid såsom personalkostnader relaterade till omstruktureringar och transaktionskostnader vid förvärv. Särredovisning av jämförelsestörande poster bedöms öka jämförbarheten av rörelseresultatet över tid.
Nettoskuld Räntebärande skulder exklusive balanserade lånekostnader minus likvida medel. Mått på förmågan att med tillgängliga likvida medel betala av samtliga skulder om dessa förföll på dagen för beräkning och därmed ett mått på risken relaterad till bolagets kapitalstruktur.
Nettoskuld / Underliggande EBITDA Nettoskuld vid den angivna periodens slut dividerat med Underliggande EBITDA rullande tolv månader. Syftar till att visa verksamhetens förmåga att betala av sina skulder. Visar på antalet år det skulle ta att betala av nettoskulden om nettoskuld i relation till Underliggande EBITDA hölls konstant.
Operativt fritt kassaflöde Underliggande EBITDA minus investeringar. Syftar till att visa hur stort kassaflöde den löpande verksamheten genererar och som därmed finns kvar för utdelning, räntebetalningar och skatter.
Rörelseresultat (EBIT) Nettoomsättning minus operativa kostnader. Möjliggör jämförelser av lönsamheten oberoende av kapitalstruktur eller skattesituation.
Soliditet Eget kapital i % av totala tillgångar. Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och kan användas som indikation på bolagets betalningsförmåga på lång sikt.
Underliggande EBITDA EBITDA före utrangeringar exklusive jämförelsestörande poster och operativa valutakursvinster/-förluster. Underliggande EBITDA visar verksamhetens intjänandeförmåga från den löpande verksamheten rensat för jämförelsestörande poster.
Underliggande EBITDA-marginal Underliggande EBITDA i % av nettoomsättningen.  Underliggande EBITDA-marginal syftar till att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad efter rensning för jämförelsestörande poster.

Övrigt

Konsument ARPU

Genomsnittlig konsument ARPU beräknas genom att dividera alla intäkter från digital-TV, bredband, fast telefoni och andra intäkter som kan allokeras till varje tjänst för den aktuella perioden med det genomsnittliga totala antalet unika konsumentkunder för den perioden och därefter med antalet månader i perioden. Det genomsnittliga antalet abonnemang beräknas som antalet unika konsumentkunder på den första dagen i respektive period plus antalet unika kunder på den sista dagen av respektive period, dividerat med två.

Nätverksoperatörs ARPU

Beräknas genom att dividera intäkterna för respektive period med genomsnittligt antal anslutna hushåll för perioden dividerat med antalet månader i perioden. Det genomsnittliga antalet anslutna hushåll är beräknat genom att ta antalet hushåll vid periodens ingång i respektive period plus antalet hushåll vid periodens utgång i respektive period dividerat med två.

Företags ARPU

Genomsnittlig B2B ARPU beräknas genom att dividera alla intäkter från bredband, fast telefoni och andra intäkter som kan allokeras till varje tjänst för den aktuella perioden med det genomsnittliga totala antalet unika B2Bkunder för den perioden och därefter med antalet månader i perioden. Det genomsnittliga antalet abonnemang beräknas som antalet unika B2Bkunder på den första dagen i respektive period plus antalet unika kunder på den sista dagen av respektive period, dividerat med två.