Finansiering

Com Hems policy är att koncernens verksamheter skall sträva efter att ha en långsiktig finansiering i form av en blandning av obligations- respektive bankfinansiering. Com Hems finansfunktion ansvarar för koncernens finansiering och likvidhantering vilket säkerställer centraliserad och samordnad riskhantering.

Koncernen har genom sin verksamhet olika finansiella risker, med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat- och balansräkning och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditmarginaler. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har beslutats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av ogynnsamma marknadsfluktuationer och finansiella risker.

Com Hems skulder hade per den 31 mars 2017 en genomsnittlig återstående löptid om cirka 3 år och genomsnittliga räntekostnaden var cirka 2,5% för det första kvartalet 2017.

Skuldöversikt
Per den 31 mars 2017, MSEK Förfallodag Räntebas/Kupong Total kredit Utnyttjat belopp Outnyttjat belopp
Seniora banklån
Term loan 26 jun 2019 Rörlig 3 500 3 500
Revolving Credit Facility 26 Jun 2019 Rörlig 2 000 700 1 300
Incremental Facility 2 26 jun 2019 Rörlig 375 375
Incremental Facility 4 26 jun 2019 Rörlig 1 000 1 000
Incremental Facility 6 31 dec 2017 Rörlig 500 500
Incremental Facility 7 26 jun 2019 Rörlig 800 800
Seniora obligationer
2016/2021 Notes 23 jun 2021 Fast | 3,625% 1 750 1 750
2016/2022 Notes 25 feb 2022 Fast | 3,5% 2 250 2 250
Summa     12 175 10 875 1 300