Com Hem förvärvar Boxer

  • Efter godkännande av Svenska staten och Konkurrensverket har Com Hem idag slutfört förvärvet av Boxer. Boxer kommer att konsolideras i Com Hems räkenskaper från och med 30 september 2016.
  • Com Hem förvärvar Boxer TV-Access AB för ett transaktionsvärde om 1 330 MSEK, vilket motsvarar 4,4x estimerad Underliggande EBITDA 2016.
  • Förvärvet förväntas tillföra Com Hem-koncernen ytterligare cirka 300 MSEK Underliggande EBITDA under de första 12 månaderna och ca 200 MSEK i operativt fritt kassaflöde.
  • Den totala preliminära köpeskillingen om 1 631 MSEK, (vilken inkluderar Boxers uppskattade nettokassa på 301 MSEK per idag), har finansierats med kreditfaciliteten på 800 MSEK som upptogs i juni samt existerande outnyttjade kreditfaciliteter och kontanter.
  • Boxer har cirka 500 000 kunder i det marksända digital-TV-nätet. Kunderna är främst lokaliserade i villamarknaden som i stor utsträckning kommer att få tillgång till fiber under de kommande åren. Som en del av Com Hem-koncernen kommer Boxer kunna sälja fiberbaserat bredband och TV tjänster till sina kunder.
  • Förvärvet stärker Com Hems möjligheter att ansluta hushåll på villamarknaden när dessa får tillgång till fiber.
  • Com Hem förväntas nå ytterligare 800 000 villakunder via fiber (möjliga anslutningar) under de kommande åren, vilket motsvarar ca 40% fler hushåll jämfört med idag.

I juni 2016 tecknade Com Hem Holding AB (publ) genom sitt helägda dotterbolag Com Hem Communications AB (tillsammans ”Com Hem”) avtal om att förvärva Boxer TV-Access AB (”Boxer”), betal-TV-operatören i det marksända digital-TV-nätet i Sverige, av det statligt ägda bolaget Teracom Boxer Group AB (”Teracom”). Förvärvet var villkorat av godkännande av svenska staten och Konkurrensverket. Båda parterna har godkänt affären.

Boxer Sverige kommer att konsolideras i Com Hem-koncernen från och med 30 september 2016.

Förvärvet

Boxer är betal-TV-operatören i det marksända digital-TV-nätet i Sverige med cirka 500 000 abonnenter, framför allt inom villamarknaden. Under de senaste åren har den pågående fiberexpansionen inom villamarknaden påverkat Boxers kundbas negativt. Com Hems expansionsprogram på villamarknaden kommer att ge Boxer möjligheter att sälja marknadsledande bundlade bredbands- och TV-tjänster till sin kundbas. Förvärvet av Boxer medför därmed en mycket attraktiv möjlighet för Com Hem att accelerera sin närvaro på villamarknaden. Varumärket Boxer inkluderas i förvärvet och kommer att fortsätta verka som en del av Com Hem-koncernen.

Den totala preliminära köpeskillingen för transaktionen uppgår till 1 631 MSEK (baserat på uppskattad balansräkning per den 30 september 2016). Inkluderat Boxers uppskattade nettokassa på 301 MSEK (per den 30 september 2016) förväntas Com Hems nettoskuld att öka med cirka 1 330 MSEK. Förvärvet finansieras med en ny treårig kreditfacilitet på 800 MSEK upptagen i juni, samt kontanter och existerande outnyttjade kreditfaciliteter.

Förvärvet av Boxer förväntas tillföra koncernen cirka 300 MSEK Underliggande EBITDA (i enlighet med Com Hems redovisningsprinciper och inklusive synergier) under de första 12 månaderna, och cirka 200 MSEK i operativt fritt kassaflöde. Transaktionsvärdet motsvarar en multipel i relation till estimerat Underliggande EBITDA rullande tolv månader (i enlighet med Com Hems redovisningsprinciper) på 4,4x. Justerat för förvärvet skulle Com Hems Nettoskuld/Underliggande EBITDA rullande tolv månader per den 30 juni 2016 ha varit 3,9x jämfört med rapporterade 3,8x. Omstruktureringskostnader i relation till transaktionen förväntas uppgå till cirka 75 MSEK.

Expansion i villamarknaden

Com Hem har börjat expandera på den svenska villamarknaden efter framgångsrika tester. Förvärvet av Boxer TV-Access AB kommer att accelerera denna expansion.

En omfattande utrullning till fibernätverk utöver det befintliga fiberkoaxnätet har påbörjats och Com Hem förväntas under de kommande åren addera 800 000 villahushåll som ges möjlighet att ansluta och köpa fibertjänster. Com Hems villaexpansion genomförs på olika sätt – via Skanovas öppna fiberlösningar, genom tredjeparts öppna LAN-nätverk och via utbyggnad av Com Hems egen fiber. Vår ambition är att villamarknaden ska bli Com Hems nästa stora tillväxtmotor och bidra till att bolaget blir en sann nationell operatör inom bredbands- och TV-tjänster.

Com Hems expansionsprogram inom villamarknaden kommer inte att påverka tidigare kommunicerad finansiell guidning för 2016, med undantag för att Boxer konsolideras från och med 30 september 2016.

Efter 2016 är guidningen på nettoomsättning för Com Hems existerande verksamhet oförändrad, det vill säga en medelhög ensiffrig årlig intäktstillväxt på medellång sikt. Den sammanslagna verksamheten förväntas växa något långsammare med hänsyn taget till Boxers nettoomsättning från det marksända digital-TV-nätet. Under de första 12 månaderna förväntas förvärvet av Boxer tillföra cirka 300 MSEK i Underliggande EBITDA. Därefter förväntas den kombinerade koncernens Underliggande EBITDA leverera en medelhög ensiffrig tillväxt på medellång sikt. Investeringar förväntas öka något på medellång sikt jämfört med nuvarande nivå på 1,0 – 1,1 miljarder SEK. Com Hem står fast vid skuldsättningsmålet om 3,5-4,0x nettoskuld/Underliggande EBITDA samt utdelningspolicy inklusive aktieåterköpsprogram.

Com Hem har tidigare kommunicerat förvärvet av Boxer den 8 juni 2016, regeringens godkännande av förvärvet 1 september 2016, samt Konkurrensverkets godkännande av förvärvet 22 september 2016.

Ledningen ser fram emot att ge ytterligare detaljer om förvärvet under tredje kvartalets telefonkonferens den 18 oktober klockan 10.00 CET.

Om Com Hem

Com Hem levererar bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Ungefär 40 % av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort TV-utbud via digital-TV i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Om Boxer

Boxer erbjuder TV-, bredbands- och telefonitjänster i Sverige. Majoriteten av Boxers cirka 500 000 kunder erhåller sina TV-tjänster via det markbaserade TV-nätet i Sverige, och Boxer har en stark varumärkeskännedom och kundpreferens på villamarknaden. Som del av betal-TV-tjänsterna ingår cirka 40 kanaler via en rad olika kanalpaket. Boxer erbjuder även direktsänd TV och demand-tjänster via appar för smartphones och surfplattor. Boxers bredbands- och telefonitjänster levereras via fiberinfrastruktur. Boxer är en del av Teracom Boxer Group, ett bolag verksamt inom betal-TV och digitala marknät i Sverige och Danmark, och som ägs av den svenska staten. Det markbaserade digitala TV-nätet i Sverige sköts av Teracom AB, som också är en del av Teracom Boxer Group, från vilken Boxer köper sändningskapacitet. Boxer grundades 1999 och har cirka 40 anställda fokuserade på framför allt försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Boxer hade en nettoomsättning på 1 877 MSEK under 2015. Huvudkontoret är baserat i Stockholm. www.boxer.se.

Om Teracom Boxer Group

Teracom Boxer Group är en av de ledande mediaoperatörerna i Norden och erbjuder betal- TV, TV- och radioutsändningstjänster samt nätverkstjänster. Teracom Boxer Group har cirka 700 anställda och består av de verksamhetsdrivande bolagen Teracom Sverige, Boxer Sverige, Teracom Danmark and Boxer Danmark. Betal-TV-verksamheten bedrivs i Sverige och Danmark via Boxer-bolagen under varumärket Boxer. Teracom Boxer Group äger och sköter de nationella marksända digital-TV-näten i Sverige och Danmark och når idag ut till 99,8 % av hushållen i de båda länderna. Teracom Boxer Group ägs av den svenska staten och hade en nettoomsättning på 3 966 MSEK under 2014. Huvudkontoret är baserat i Stockholm. www.teracomboxergroup.com.