Hållbarhet

Som en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni har Com Hem ett ansvar inte bara gentemot våra kunder, ägare och medarbetare utan också gentemot samhället i stort.

Miljöansvar

Com Hems mest betydande miljöaspekter handlar om energianvändning och transporter. Energi använder vi i huvudsak till drift av våra huvudcentraler, hubbar, server-centraler runt om i landet och till våra kontor. Transporter handlar dels om resor med företagsbilar och affärsresor och dels om hur våra produkter (modem och boxar) transporteras till våra kunder.

I dag är över 80 procent av all energi Com Hem köper förnyelsebar. Målet är att nå upp till 100 procent förnyelsebar energi. I vår bilpolicy ställer vi koldioxidkrav på företagets tjänstebilar. Målet är att nå EU:s utsläppskrav på 120 gram koldioxid/km. Ambition är att utveckla riktlinjer och ställa miljökrav också på våra leverantörers transporter.

Ansvar för arbetsmiljö och arbetsvillkor

På Com Hem är arbetsmiljöarbetet helt integrerat i företagets verksamhet. Vi har ett ansvar att uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska, sociala och fysiska förhållanden i arbetsmiljön. Vi följer upp arbetsmiljöarbetet genom arbetsmiljöronder, medarbetarundersökningar, planerings- och utvecklingssamtal och avgångsintervjuer. Detta ligger sedan till grund för mål, åtgärder och handlingsplaner.

Com Hem deltar i mentorprogrammet ”Womentor”, ett mentor- och ledarutvecklingsprogram för kvinnor inom IT- och telekombranschen. Målet med Womentor är att bidra till IT- och telekombranschens framtida chefsförsörjning, där kvinnor är en viktig kompetens- och rekryteringsbas för framtida ledare. Com Hems ambition med Womentor är att stötta kvinnors karriärutveckling i branschen men också för att uppmärksamma och utveckla kvinnor i vår egen organisation. Under 2014 är Emma Svalin Sahlman, Director Customer Experience, adept från Com Hem. Stefan Trampus, Försäljningsdirektör, är mentor i programmet.

Socialt ansvar

Com Hem stödjer det nationella initiativet Surfa Lugnt, där målet är att öka vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet. Vi är med som aktiv partner för att sprida information om det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte. Samtidigt vill vi ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Com Hem samarbetar också med ECPAT och Rikskriminalpolisen med målet att försvåra åtkomst till barnpornografi.

Vi vill att våra kunder ska kunna ta del av alla möjligheter som nätet erbjuder, men inom ramarna för vad som är ansvarsfullt och med respekt för andras integritet. Under fliken Kundservice hittar du mer information om etik och säkerhet på nätet. Här finner du också information om hur du ställer in föräldrakod och köpkod i din digitalbox till tv:n.

Etiskt ansvar

Inom Com Hem har Inköpsavdelningen etablerat regler och rutiner för hur våra upphandlingar ska gå till för att säkerställa en sund affärsetik. Upphandling får inte göras av anställd, eller av Com Hem anlitad person, som är jävig eller kan förmodas vara jävig gentemot levererande företag . Anställda inom Com Hem ska uppfylla externa och interna restriktioner när det gäller att ge och ta emot gåvor från leverantörer. Där ingår även förmåner som resor och underhållning. Detta för att undvika risker för mutor och korruption.