Valberedning 2015

Vid årsstämman i maj 2014, beslutades att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av representanter för de per den 30 september 2014 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden.

Styrelseordföranden ska också sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2015 ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2015 ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska ge förslag avseende ordförande på årsstämman, styrelsemedlemmar, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag på valberedning till nästa årsstämma.

Aktieägare som har önskat lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2015 består av:

  • Pierre Stemper (representerande Norcell S.à r.l.)
  • Erik Durhan (representerande Nordea Fonder)
  • Andrew Barron (styrelseordförande i Com Hem Holding AB (publ))

Representanterna i valberedningen representerar tillsammans 37,1 procent av aktierna och rösterna i Com Hem Holding AB (publ).