Com Hem återköper egna aktier

21 maj, 2015

Com Hem Holding AB (publ) har idag avhållit årsstämma i Stockholm.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (”Com Hem” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att man avser att genomföra återköpsprogram för sammanlagt upp till 1,5 miljarder kronor som löper fram till nästa årsstämma. Syftet med programmen är att ge återbäring till aktieägarna och tillsammans med den ordinarie utdelningen på 1 krona per aktie har Com Hem nu allokerat 1,7 miljarder kronor att betalas tillbaka till aktieägarna.

Com Hems aktiekapital kommer att sättas ned genom en indragning av de aktier som återköpts. Återköpsprogrammen genomförs i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (”EG-förordningen”) och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det första återköpsprogrammet som styrelsen nu beslutar om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 22 maj 2015 till och med den 10 juli 2015.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 200 miljoner kronor får återköpas (inräknat de eventuella blockaffärer som genomförs enligt nedan), varav aktier för maximalt 150 miljoner kronor får återköpas för perioden fram till den 30 juni 2015 och för maximalt 50 miljoner kronor därefter.
  5. Maximalt får 20 664 337 aktier återköpas, dock får Bolaget inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen har för avsikt att efter att ovan program löpt ut den 10 juli 2015 och fram till nästföljande årsstämma, återkomma med fler återköpsprogram att genomföras i enlighet med EG-förordningen.

Styrelsen har dessutom beslutat om att, fram till nästföljande årsstämma, kunna genomföra återköp genom blockaffärer, vilka inte kommer att ske i enlighet med undantaget i EG-förordningen. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, mot kontant vederlag till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får inte ske i sådan omfattning att Bolaget vid någon tid innehar mer än 10 procent av Bolagets aktier.

Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 206 643 376. Com Hem äger idag inga egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015 kl.18:45 CET.

Om Com Hem

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 100 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se