Com Hem förlänger återköp av egna aktier

3 augusti, 2015

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har beslutat att fortsätta att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman och som kommunicerades den 21 maj 2015.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (”Com Hem” eller ”Bolaget”) har beslutat att man avser att fortsätta att genomföra återköpsprogram som lämnades av årsstämman den 21 maj 2015.

Den andra delen av programmet, vilket kommer att genomföras i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (”EG-förordningen”), förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker, och kommer att ha samma villkor som det första programmet som utlöpte den 10 juli 2015:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 3 augusti 2015 till och med den 2 november 2015.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 300 miljoner kronor får återköpas (denna begränsning omfattar inte de eventuella blockaffärer som genomförs under den nu aktuella perioden enligt tidigare beslutat mandat) varav aktier för maximalt 200 miljoner kronor får återköpas för perioden fram till den 30 september 2015 och för maximalt 100 miljoner kronor därefter.
  5. Maximalt får 18 177 645 aktier återköpas, dock får Bolaget inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Com Hems aktiekapital kommer att sättas ned genom en indragning av de aktier som återköpts.

Styrelsen har för avsikt att efter att ovan nämnda program löpt ut och fram till nästföljande årsstämma, återkomma med fler återköpsprogram att genomföras i enlighet med EG-förordningen.

Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 206 643 376. Com Hem äger för närvarande 2 486 692 egna aktier.

Information till redaktionen:

Pressmeddelande från 21 maj 2015 med ytterligare information om återköpsprogrammet: https://www.comhemgroup.se/sv/2015/05/21/com-hem-aterkoper-egna-aktier/

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
Investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl. 07:00 CET.