Com Hem förlänger återköp av egna aktier

10 november, 2015

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har beslutat att fortsätta att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman och som kommunicerades den 21 maj 2015.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (”Com Hem” eller ”Bolaget”) har beslutat att man avser att fortsätta att genomföra återköpsprogram som lämnades av årsstämman den 21 maj 2015.

Den tredje delen av programmet, vilket kommer att genomföras i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (”EG-förordningen”), förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker, och kommer att ha samma villkor som det andra programmet som utlöpte den 2 november 2015:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 10 november 2015 till och med den 8 februari 2016.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 350 miljoner kronor får återköpas (inräknat de eventuella blockaffärer som genomförs under den nu aktuella perioden enligt tidigare beslutat mandat) varav aktier för maximalt 200 miljoner kronor får återköpas för perioden fram till den 31 december 2015 och för maximalt 150 miljoner kronor därefter.
  5. Maximalt får 13 633 023 aktier återköpas, dock får Bolaget inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Com Hems aktiekapital kommer att sättas ned genom en indragning av de aktier som återköpts.

Styrelsen har för avsikt att efter att ovan nämnda program löpt ut och fram till nästföljande årsstämma, återkomma med fler återköpsprogram att genomföras i enlighet med EG-förordningen.

Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 206 643 376. Com Hem äger för närvarande 7 031 314 egna aktier.

Information till redaktionen:

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54

Caroline Tivéus, IR-chef
Tel: +46(0)734 39 08 67
Investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2015 kl. 15:00 CET.

Om Com Hem

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 200 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.