COM HEM ÅTERKÖPER EGNA AKTIER

8 juni, 2016

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman den 19 maj 2016.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (”Com Hem” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 150 miljoner kronor fram till och med den 11 juli 2016.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hems aktiekapital genom en indragning av återköpa aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com Hems LTIP program för 2015 och 2016. Återköpsprogrammet genomförs fram till och med den 2 juli 2016 i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (”EG-förordningen”), och därefter i enlighet artikel 5 i Kommissionens förordning (EG) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (”Nya EG-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen och från och med den 3 juli 2016 i enlighet med Nya EG-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 9 juni 2016 till och med den 11 juli 2016.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 150 miljoner kronor får återköpas, varav aktier för maximalt 100 miljoner kronor får återköpas för perioden fram till den 30 juni 2016 och för maximalt 50 miljoner kronor därefter.
  5. Maximalt får 19 287 402 aktier återköpas, dock får Bolaget inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 206 643 376. Com Hem äger idag 13 769 357  egna aktier, vilka är föremål för indragning. Efter indragningen kommer det totala antalet aktier i Com Hem att uppgå till 192 874 019.

För ytterligare information, kontakta:

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Investerare

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
Investor.relations@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016 kl. 13:00 CET.