Com Hem expanderar till villamarknaden och förvärvar Boxer Sverige

8 juni, 2016
  • Com Hem går in i villamarknaden och förväntas nå ytterligare 800 000 villakunder via fiber (möjliga anslutningar), under de kommande åren
  • Com Hem förvärvar Boxer TV-Access AB för ett transaktionsvärde på skuldfri basis om 1 330 MSEK, vilket motsvarar en multipel i relation till estimerad Underliggande EBITDA 2016 på 4,4x[1]
  • Förvärvet förväntas tillföra Com Hem-koncernen ytterligare cirka 300 MSEK Underliggande EBITDA
  • Boxers cirka 500 000 kunder i det marksända digital-TV-nätet är främst lokaliserade i villamarknaden och kommer att få tillgång till fiber under de kommande åren – en stor möjlighet för Com Hem att accelerera sin villaexpansion
  • Förvärvet är villkorat av godkännande från Sveriges regering och Konkurrensverket

Com Hem Holding AB (publ) inklusive dotterbolag (”Com Hem”) har efter lyckade tester börjat expandera in i svenska villamarknaden. För att accelerera denna expansion har Com Hem ingått avtal om att förvärva Boxer TV-Access AB (”Boxer”), betal-TV-operatören i det marksända digital-TV-nätet i Sverige, ett helägt dotterbolag till Teracom Boxer Group AB (”Teracom”) för ett transaktionsvärde på skuldfri basis om 1 330 MSEK.

Com Hems tester inom villamarknaden har varit lyckade. En omfattande utrullning till fibernätverk utöver det befintliga fiberkoaxnätet har påbörjats och Com Hem förväntas under de kommande åren addera ytterligare 800,000 villahushåll som har möjlighet att ansluta och köpa fibertjänster. Com Hems expansionsprogram inom villamarknaden sker genom en kombination av olika sätt, inklusive Skanovas öppna fiberlösningar, använda tredjeparts öppna LAN-nätverk och till en mindre omfattning via utbyggnad av Com Hems egna fiberkoaxnätverk. Vår ambition är att villamarknaden ska bli Com Hems nästa stora tillväxtmotor och bidra till att bolaget blir en sann nationell operatör inom bredbands- och TV-tjänster.

Boxer är betal-TV-operatören i det marksända digital-TV-nätet i Sverige med cirka 500 000 abonnenter, framför allt inom villamarknaden. Under de senaste åren har den pågående fiberexpansionen inom villamarknaden påverkat Boxers kundbas negativt. Com Hems expansionsprogram inom villamarknaden kommer att möjliggöra för Boxer att sälja marknadsledande bundlade bredbands- och TV-tjänster till sin kundbas. Förvärvet av Boxer medför därmed en mycket attraktiv möjlighet för Com Hem att accelerera sin närvaro på villamarknaden. Varumärket Boxer inkluderas i förvärvet och kommer att fortsätta verka som en del av Com Hem-koncernen.

Den totala köpeskillingen för transaktionen uppgår till 1 550 MSEK (baserat på balansräkningen per den 31 mars 2016), vilken kommer att betalas kontant vid transaktionens slutförande. Inkluderat Boxers nettokassa på cirka 220 MSEK (per den 31 mars 2016) förväntas Com Hems nettoskuld att öka med cirka 1 330 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras med en ny treårig kreditfacilitet från Swedbank AB (publ) på 800 MSEK samt existerande outnyttjade kreditfaciliteter.

Förvärvet av Boxer förväntas på årlig basis att tillföra koncernen cirka 300 MSEK Underliggande EBITDA (i enlighet med Com Hems redovisningsprinciper och inklusive synergier på minst 50 MSEK) och ett årligt operativt fritt kassaflöde[2] om cirka 200 MSEK. Transaktionsvärdet på skuldfri basis motsvarar en multipel i relation till estimerat Underliggande EBITDA rullande tolv månader (i enlighet med Com Hems redovisningsprinciper) på 4,4x. Justerat för förvärvet skulle Com Hems nettoskuld/Underliggande EBITDA rullande tolv månader per den 31 mars 2016 ha varit 3,9x jämfört med rapporterade 3,8x. Omstruktureringskostnader i relation till transaktionen förväntas uppgå till cirka 75 MSEK.

Com Hems expansionsprogram inom villamarknaden kommer inte att påverka den tidigare kommunicerade finansiella guidningen för 2016, med undantag att Boxer konsolideras in i koncernen från transaktionens slutförande.

Efter 2016 är guidningen på nettoomsättning för Com Hems existerande verksamhet oförändrad, det vill säga en medelhög ensiffrig intäktstillväxt på årlig basis, medan Boxers nettoomsättning från det marksända digital-TV-nätet kommer att resultera i en något långsammare årlig intäktstillväxt för den kombinerade koncernen i jämförelse med den tidigare kommunicerade guidningen på medellång sikt. Förvärvet av Boxer förväntas öka Underliggande EBITDA 2017 med cirka 300 MSEK och den kombinerade koncernens Underliggande EBITDA förväntas därefter leverera en medelhög ensiffrig tillväxt på medellång sikt. Investeringar förväntas öka något på medellång sikt jämfört med nuvarande nivå på 1,0 – 1,1 miljarder SEK.

Com Hem står fast vid skuldsättningsmålet om 3,5-4,0x nettoskuld/Underliggande EBITDA samt utdelningspolicy inklusive aktieåterköpsprogram.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Sveriges regering och Konkurrensverket, och förväntas slutföras under andra halvåret 2016.

Nordea (finansiell), Delphi (legal) och Deloitte (redovisning, skatt) har agerat rådgivare till Com Hem i samband med förvärvet.

Information till redaktionen:

Telefonkonferens den 8 juni
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 för investerare och analytiker.
Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.
Länk till webbsändningen: http://cloud.magneetto.com/comhem/2016_0608_ac/view

För deltagande i telefonkonferensen:

  • Sverige: 08 50 52 01 14
  • Storbritannien: +44(0) 207 16 20 177
  • USA: +1 646 934 67 95

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
investor.relations@comhem.com

Daniel Johansson, Controllerchef
Tel: 0734 39 08 41
daniel.johansson@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Com Hem Holding AB offentliggör denna information i enligt med lag om värdepappersmarknaden (2007:528) och/eller enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 8 juni 2016.

Om Com Hem

Com Hem levererar bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Ungefär 40 % av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort TV-utbud via digital-TV i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Om Boxer

Boxer erbjuder TV-, bredbands- och telefonitjänster i Sverige. Majoriteten av Boxers cirka 500 000 kunder erhåller sina TV-tjänster via det markbaserade TV-nätet i Sverige, och Boxer har en stark varumärkeskännedom och kundpreferens på villamarknaden. Som del av betal-TV-tjänsterna ingår cirka 40 kanaler via en rad olika kanalpaket. Boxer erbjuder även direktsänd TV och demand-tjänster via appar för smartphones och surfplattor. Boxers bredbands- och telefonitjänster levereras via fiberinfrastruktur. Boxer är en del av Teracom Boxer Group, ett bolag verksamt inom betal-TV och digitala marknät i Sverige och Danmark, och som ägs av den svenska staten. Det markbaserade digitala TV-nätet i Sverige sköts av Teracom AB, som också är en del av Teracom Boxer Group, från vilken Boxer köper sändningskapacitet. Boxer grundades 1999 och har cirka 40 anställda fokuserade på framför allt försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Boxer hade en nettoomsättning på 1 877 MSEK under 2015. Huvudkontoret är baserat i Stockholm. www.boxer.se.

Om Teracom Boxer Group

Teracom Boxer Group är en av de ledande mediaoperatörerna i Norden och erbjuder betal-TV, TV- och radioutsändningstjänster samt nätverkstjänster. Teracom Boxer Group har cirka 700 anställda och består av de verksamhetsdrivande bolagen Teracom Sverige, Boxer Sverige, Teracom Danmark and Boxer Danmark. Betal-TV-verksamheten bedrivs i Sverige och Danmark via Boxer-bolagen under varumärket Boxer. Teracom Boxer Group äger och sköter de nationella marksända digital-TV-näten i Sverige och Danmark och når idag ut till 99,8 % av hushållen i de båda länderna. Teracom Boxer Group ägs av den svenska staten och hade en nettoomsättning på 3 966 MSEK under 2014. Huvudkontoret är baserat i Stockholm. www.teracomboxergroup.com.


[1] Underliggande EBITDA för rullande tolv månader är estimerat till 300 MSEK baserat på Com Hems redovisningsprinciper
[2] Definierat som Underliggande EBITDA minus investeringar