COM HEM ÅTERKÖPER EGNA AKTIER

12 juli, 2016

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att fortsätta utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman den 19 maj 2016.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (“Com Hem” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 450 miljoner kronor fram till och med 30 november 2016.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hems aktiekapital genom en indragning av återköpta aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com Hems LTIP program för 2015 och 2016. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (”MAR”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med 13 juli 2016 till och med den 30 november 2016.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 450 miljoner kronor får återköpas, varav aktier för maximalt 250 miljoner kronor får återköpas under perioden mellan 13 juli 2016 och 30 september 2016 (båda dagarna inkluderade) och för maximalt 200 miljoner kronor under perioden 1 oktober 2016 och 30 november 2016 (båda dagarna inkluderade).
  5. Maximalt får 18 000 000 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen har dessutom beslutat om att, fram till årsstämman 2017, kunna genomföra återköp genom blockaffärer. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, mot kontantbetalning, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköpen får inte ske i sådan omfattning att Bolaget vid någon tid innehar mer än 10 procent av Bolagets aktier. Blockaffärer kommer inte att förvaltas av det värdepappersföretag eller kreditinstitut som genomför återköpsprogrammet ovan. Blockaffärer får inte genomföras inom 30 dagar före offentliggörandet av en kvartalsrapport.

Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 192 874 019. Com Hem äger idag 1 217 720 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: +46(0)734 39 06 54
investor.relations@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2016 09:30 CET.

Om Com Hem 
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se