Com Hem återköper egna aktier

31 januari, 2017

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att fortsätta utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman den 19 maj 2016.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (“Com Hem” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 140 miljoner kronor fram till och med den 22 mars 2017.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hems aktiekapital genom en indragning av återköpta aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com Hems LTIP program. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 februari 2017 till och med den 22 mars 2017.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 140 miljoner kronor får återköpas, varav aktier för maximalt 70 miljoner kronor får återköpas under perioden mellan den 1 februari 2017 och den 28 februari 2017 (båda dagarna inkluderade) och för maximalt 70 miljoner kronor under perioden den 1 mars 2017 och den 22 mars 2017 (båda dagarna inkluderade).
  5. Maximalt får 18 895 064 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet registrerade aktier i Com Hem uppgår till 188 950 640. Com Hem äger idag 4 279 455 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 09:00 CET.