Com Hem uppmärksammar betydelsen av digitalt välmående i skolan med anledning Safer Internet Day

7 februari, 2017

I dag är det Safer Internet Day som syftar till att främja en trygg och säker vardag på internet för alla. Det vill vi använda för att särskilt uppmärksamma betydelsen av det digitala välmåendet i skolan och behovet av reformer, samt regeringens brist på agerande i frågan.

Den digitaliseringsvåg som nu sveper över oss kommer succesivt att förändra samhället i grunden – allt ifrån konsumtionsmönster och resvanor till hur vi formar våra politiska åsikter och hur vi förhåller oss till omvärlden. Det innebär fantastiska möjligheter, men också stora risker om vi inte tar digitaliseringens fallgropar på allvar.

Sverige tillhör ett av de mest digitaliserade länderna i världen. När Com Hem bad 2502 svenskar ranka hur viktigt olika saker är när man väljer boende, svarade 88 procent att ett snabbt och stabilt bredband är allra viktigast. Det är till och med viktigare än tillgång till bra kollektivförbindelser och grönområden. Sex av tio svarade att de är beroende av internet hemma för att klara sitt jobb eller sitt skolarbete och i åldersgrupper under 45 år är siffran sju av tio. Internet och digitala tjänster har helt enkelt blivit en helt integrerad del av våra liv. Och då har vi bara sett början på utvecklingen.

Samtidigt finns det goda skäl att titta närmare på de grupper som hamnat i digitaliseringens bakvatten. Tonårsföräldrar är exempelvis en sådan grupp. Deras bristande kunskaper har gjort dem mer passiva vilket skapar svårigheter att diskutera regler kring internetanvändande med sina barn. 62 % av dessa föräldrar ser det som ett problem att de inte vet vad barnen gör på nätet och 73 % känner en oro över barnens internetanvändande. Dessa insikter och många fler finns samlade i rapporten Com Hem-kollen.

För att åstadkomma en mer gynnsam digital utveckling i Sverige har vi ett gemensamt ansvar för att lyfta fram och hantera dessa utmaningar. Inom Surfa Lugnt arbetar idag företag, myndigheter och ideella organisationer tillsammans med att höja skolans och vuxnas kunskaper om barn och ungas vardag på internet.

Vårt arbete gör skillnad, men en stor del av ansvaret ligger också på regeringen. Skolan måste ta större ansvar för att främja en positiv utveckling. Trots att det sedan länge finns tydliga fakta om brister inom området och förslag på handlingsplaner från bland annat Skolverket och Digitaliseringskommissionen för att öka den digitala kompetensen hos både barn och lärare lyser regeringens handlingskraft med sin frånvaro. Det händer helt enkelt inget, trots att vissa av förslagen nu har legat på Utbildningsdepartementets bord i över ett år.

Regeringen måste gå från ord till handling för att rusta oss för framtiden. Den utlovade strategin för digitalisering av svenskt skolväsende bör presenteras snart och Skolverket måste ges resurser för att arbeta med frågan. I den vill vi se ett tydligt fokus på åtgärder för att utveckla både elevers och vuxnas digitala kompetens. Men framför allt behöver dialog om elevernas liv på nätet bli en naturlig del av undervisningen.

Kristina Axén-Olin, Ordförande Surfa Lugnt.

Petra von Rohr, Kommunikationsdirektör Com Hem.