Com Hem rapporterar resultatet för det första kvartalet 2018

17 april, 2018

Sammanfattning av det första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6% till 1 784 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 4,0% till 1 374 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 222 MSEK, jämfört med 232 MSEK föregående år, på grund av högre jämförelsestörande poster.
 • EBITDA minskade med 0,7% till 702 MSEK till följd av 29 MSEK högre jämförelsestörande poster relaterade till rådgivningskostnader i samband med fusionen med Tele2 samt omorganisation av våra produkt-, marknads- och kommersiella avdelningar för att anpassa organisationen till framtidens arbetssätt på en konvergerad marknad.
 • Underliggande EBITDA ökade med 3,6% till 738 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 5,2% till 661 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 4,2% till 533 MSEK främst förklarat av skillnad i timing avseende räntebetalningar på obligationer.
 • Det operativa fria kassaflödet minskade med 1,1% till 438 MSEK för koncernen till följd av högre capex. Com Hem segmentet ökade med 3,8% till 418 MSEK.
 • Periodens resultat minskade med 10 MSEK till 110 MSEK till följd av högre jämförelsestörande poster.
 • Resultat per aktie: 0,62 SEK (0,65).
 • Com Hem segmentet:
  • Antalet unika kunder ökade med 4 000 till rekordhöga 987 000.
  • Fortsatt stark tillväxt inom bredband, en ökning med 7 000 till rekordhöga 757 000 abonnemang.
  • Antalet digital-tv abonnemang minskade med 1 000 till 653 000 på grund av negativ påverkan av prisjusteringar med en fortsatt ökning av antalet TiVo kunder med 3 000 (41% av digital-tv basen).
  • Konsument ARPU uppgick till 371 SEK (373 SEK i Q4 2017) till följd av säsongseffekter och en strukturell nedgång i fast telefoni.
  • Konsumentchurn uppgick till 14,8% (13,6% i Q4 2017), negativt påverkad av prisjusteringar.
 • Boxer segmentet:
  • Konsumentchurnen förblev förhöjd till följd av prisökningar, 19,3% (19,4% i Q4 2017).
  • Rekordhögt konsument ARPU på 304 SEK (301 SEK i Q4 2017).
  • Antalet bredbandsabonnemang ökade med 4 000 i kvartalet.
  • Minskningen av antalet unika kunder var -9 000 jämfört med -12 000 i fjärde kvartalet 2017.
  • Minskningen av abonnemang var -7 000 jämfört med -8 000 i fjärde kvartalet 2017.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Produktförbättringar lägger grunden för helårstillväxt i Com Hem segmentet

Med stöd av produktförbättringar under 2017 som till exempel utökat utbud av tv kanaler, mer on demand innehåll och uppgraderade bredbandshastigheter genomfördes prisjusteringar i Com Hem segmentet med framgång under kvartalet. Eftersom prisjusteringen var större än tidigare år så var den motsvarande konsumentchurnen också högre än normalt i kvartalet, en ökning till 14,8% från 13,6% i Q4 2017, i linje med förväntningarna. Vi förväntar oss att kundbortfallet kommer att minska i Q2 2018. Dock ser vi att en förändring av våra rutiner för uppsägning av kundavtal kommer att hjälpa oss att generera mer intäkter och vi kommer också att se en liten effekt på konsumentchurn relaterat till prisjusteringar även under Q2 2018.

Vår kundbas växte med 4 000 i segmentet medan antalet abonnemang kvarstod på samma nivå som Q4 2017, då en ökning med 7 000 bredbandsabonnemang motverkades av en nedgång på 1 000 respektive 6 000 abonnemang för digital-tv och fast telefoni. Vår TiVo-bas växte med 3 000 kunder, (nu 41% av vår digital-tv-bas). Konsument-ARPU minskade med 2 SEK jämfört med Q4 2017 till 371 SEK, liknande ARPU-nedgången under Q1 2017 på grund av säsongseffekter och den strukturella nedgången inom fast telefoni. Likt förra året förväntar vi oss att ARPU ökar under Q2 2018 då prisjusteringarna får full effekt. Operationella nyckeltal för kvartalet påverkades av ett fastighetsägarkontrakt som vi inte förnyat. Eftersom detta påverkade cirka 2 000 unika kunder, skulle antalet digital tv-abonnemang varit stabilt och antalet bredbandsabonnemang varit närmare normal tillväxt om man justerar för effekten av kontraktet. Inom företagsverksamheten såg vi en minskning av intäkterna med 10,6% (8 MSEK) jämfört med Q1 2017, eftersom vi fortsätter att fokusera på bredbandstjänster OnNet, som ökade med 25,3% jämfört med Q1 2017.

Säljbara adresser når 2,9 miljoner

Vi har gjort fortsatta framsteg i vår nätverksexpansion och koncernen når nu 2,9 miljoner säljbara adresser, varav 200 000 är unika för Boxer. Sedan starten av expansionen för mindre än två år sedan har koncernen expanderat sitt univers med 45% och vi är övertygade om att vi kan nå vårt mål på minst 3,0 miljoner, vilket innebär en ökning med 50% jämfört med innan villaexpansionen och Boxerförvärvet.

Boxer inkluderas i more-for-more strategin

Vi ser en fortsatt positiv utveckling i Boxer med ytterligare 4 000 bredbandsabonnemang adderade under kvartalet och en rekordhög konsument-ARPU på 304 SEK till följd av en högre andel kunder som köper två tjänster samt prisjusteringar. Prisjusteringar genomfördes med framgång i Boxers tv-kundbas och vi såg merparten av effekten på både ARPU och konsumentchurn i kvartalet. Konsumentchurn förväntas återgå mot en normal nivå i Q2 2018 med undantag för en potentiell engångseffekt relaterad till en pågående Boxer-specifik innehållsförhandling.

Trots prisjusteringarna var nedgången i unika kunder och abonnemang på 9 000 respektive 7 000 nästan hälften av vad vi såg för ett år sedan mellan Q4 2016 och Q1 2017. Boxers fiberunivers ökade från 1 100 000 till 1 200 000 säljbara adresser under första kvartalet varav cirka 200 000 är unika för Boxer.

I februari nådde Boxer för första gången sedan förvärvet abonnemangsneutralitet. Även om detta i stor utsträckning beror på ökad efterfrågan på Boxer TV under OS och ännu inte är en hållbar trend är det en indikation på att införlivandet av Boxer i koncernens ”more-for-more” strategi fungerar. Förbättringen i Boxer har hittills uppnåtts genom expansion av fiberuniverset, ökad marknadsföring och operativ effektivitet utan betydande produktförbättringar eller fullständig integration av verksamheten. Vi är nöjda med resultaten hittills och ser ytterligare potential i Boxer när IT-integrationen är klar nästa kvartal och Tv Hub introduceras till Boxers kunder. Arbetet hittills för att etablera Boxer som en bredbandsledd TV-operatör i det nyligen förvärvade villauniverset har lagt grunden för Boxer för att till sist fullt ut kunna nyttja de operativa fördelarna som en del av Com Hem koncernen med effektivare system, försäljning och marknadsföring samt produktportfölj.

Steg för att stärka vårt ledarskap i en föränderlig TV marknad

I en snabbt växande tv-marknad där konsumtionen skiftar från traditionellt linjärt innehåll levererat via en tv-box mot streamat innehåll till flera enheter direkt över internet är det viktigt för en tv-distributör att anpassa sig. För att säkra vår position som Sveriges ledande leverantör av tv och dra nytta av utvecklingen i marknaden har vi i början av april lanserat två nya spännande tv-produkter; vår nästa generations tv-plattform – Tv Hub och vår egen fristående boxlösa SVOD tjänst – ComBo.

Tv Hub, som nu är vårt primära erbjudande inom tv tillsammans med TiVo, är kompatibel med alla våra infrastrukturer och kommer att vara tillgängligt för både Com Hem och Boxers kunder. Den bygger på Androids ekosystem vilket möjliggör kostnadseffektiv utveckling, snabba och flexibla uppdateringar och ger kunder tillgång till tredje parts applikationer. Användargränssnittet är utformat för att ge enkel åtkomst till icke linjärt innehåll med förbättrade söknings- och anpassningsfunktioner, vilket ger ett betydligt bättre sätt att titta på OTT och on demand innehåll utan att äventyra den linjära tv-upplevelsen.

ComBo, som utvecklades internt samtidigt som Tv Hub är Com Hems första steg som leverantör av en boxlös SVOD-tjänst. Givet vår storlek som distributör av videoinnehåll är en OTT-tjänst ett naturligt nästa steg för Com Hem eftersom vi kan utnyttja vår förmåga att kombinera det bästa on demand innehållet och leverera det till konsumenter som lever inom vårt univers men som inte nödvändigtvis konsumerar traditionell tv. Detta öppnar ett helt nytt segment på marknaden för Com Hem och kan potentiellt bli en betydande tillväxtmotor med tiden. Vi förväntar oss inte att detta väsentligt påverkar vår kortsiktiga tillväxt men det kommer göra det möjligt för oss att justera funktionaliteten, innehållet och försäljningskanalerna för att så småningom utveckla ComBo till en fristående TV-tjänst utanför vårt univers med en mycket större potentiell kundbas som målgrupp. Det utgör ytterligare en pusselbit som gör den kommande fusionen med Tele2 ännu mer attraktiv genom att kombinera ett högkvalitativt mobilnät och en stor mobil kundbas med en flexibel videotjänst.

Med dessa nya tjänster kan vi erbjuda något till varje typ av videokonsument på marknaden. Oavsett om du föredrar en traditionell linjär tv-upplevelse eller en modernare on demand tjänst med eller utan hårdvara kan du nu hitta den i Com Hems produktportfölj. Med tanke på den betydligt lägre kostnaden för dessa nya tjänster kan vi låta kunden välja fritt bland tv-tjänsterna, medan Com Hem genererar lika mycket kassaflöde oavsett vilken tjänst kunden väljer. Vi tror att friheten att välja kommer att göra kunderna nöjdare, få dem att stanna längre och därigenom säkra en långsiktig stark tillväxt för vår tv-verksamhet.

Vårt fokus framåt

Vi ser fram emot ännu ett spännande år för Com Hem. Inte nog med att vi går in i nästa tillväxtkapitel genom den förväntade fusionen med Tele2 senare i år; vi tar också våra viktigaste tillväxtmotorer till nästa nivå. I år rullar vi ut DOCSIS 3.1 och uppgraderar därmed våra smör och bröd bredbandstjänster till en nivå som hittills inte har gjorts i samma skala i det här landet. Vi introducerade nyligen nästa generations tv-tjänster som vi tror kommer att säkra vår plats som Sveriges ledande tv-leverantör i framtiden. I kombination med den fortsatta expansionen på villamarknaden samt systemintegrationen och förbättringarna av Boxer förbereder vi koncernen för att leverera på våra finansiella mål för detta år och säkrar en fortsatt tillväxt för framtiden. Samtidigt gör vi allt vi kan för att förbereda Com Hem för integrationsprocessen så att vi är väl förberedda för att slås samman med Tele2 under andra halvåret 2018.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: https://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/

Telefonkonferens den 17 april

Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: https://comhemgroup.videosync.fi/2018-04-17_q1

För deltagande i telefonkonferensen:

Sverige: 08-503 36 434
Storbritannien: +44 (0) 1452 555 566
USA: +1631 510 74 98

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem koncernen

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV-Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.