Förändring av antalet aktier och röster i Com Hem

30 april, 2018

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) offentliggör härmed att antalet registrerade aktier respektive röster i Com Hem per den 30 april 2018 uppgår till 177 470 814.

I enlighet med årsstämmans beslut den 21 mars 2018 har Com Hem i april minskat aktiekapitalet genom indragning av 4 300 000 egna aktier, från totalt 181 770 814 aktier till 177 470 814 aktier. Samtidigt har Com Hem i syfte att återställa aktiekapitalet genomfört en fondemission motsvarande det belopp som aktiekapitalet minskats med. Minskningen respektive ökningen av aktiekapitalet har registrerats av Bolagsverket och de indragna aktierna makulerades den 11 april 2018.

Per den 30 april 2018 finns således 177 470 814 registrerade aktier och röster i Com Hem. Av det totala antalet är 707 064 aktier i eget förvar. Aktiekapitalet uppgår till 206 601 513,01 kronor och kvotvärdet är därmed 1,164 kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta: 

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations  
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
fredrik.hallstan@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 15:00 CET.

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se