Valberedning 2019

Mot bakgrund av den tillkännagivna planerade fusionen mellan Com Hem Holding AB (publ) och Tele 2 AB (publ) har någon valberedning inför Com Hem Holdings årsstämma 2019 ännu inte utsetts.

Om den kommande extra bolagsstämman inte beslutar att godkänna fusionen mellan Com Hem Holding AB (publ) och Tele 2 AB (publ) kommer en valberedning att utses i enlighet med årsstämmans beslut om valberedning.

Enligt årsstämmans beslut ska Com Hem Holding ABs valberedning utses av de per den 30 juni tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot i valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om tre ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Aktieägare som önskar kontakta valberedningen kan göra det per post till Com Hem Holding AB (publ), Attn Christina Källenfors, Box 8093, 104 20 Stockholm eller per e-post till governance@comhem.com.