Com Hem publicerar omreviderade finansiella rapporter inför fusionen med Tele2

11 juli, 2018

En omrevision av Com Hem Holdings finansiella rapporter, avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), har slutförts. I samband med omrevisionen har Com Hem gjort vissa justeringar av sina bokslut för året som avslutades den 31 december 2017 och för första kvartalet 2018. Justeringarna påverkar inte intäkter, rörelseresultat (EBIT) eller kassaflöde och kommer inte att ha någon inverkan på finansiell guidning för helåret 2018. Transaktionen med Tele2 förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2018.

Omrevisionen har genomförts i enlighet med amerikansk revisionsstandard (AICPA) av Com Hems tidigare offentliggjorda finansiella rapporter enligt IFRS för att uppfylla kraven från SEC för att genomföra fusionen med Tele2.

En sammanfattning av de nya finansiella rapporterna finns i bilaga 1 av delårsrapporten för andra kvartalet 2018 som publicerades idag.

De justeringar som görs i bokslutet avser omklassificering av vissa incitamentsprogram från eget kapital-reglerade till kontantreglerade i redovisningen. Ingen förändring har gjorts i villkoren för programmen jämfört med vad som tidigare har kommunicerats, och ändringen av redovisning har inte någon inverkan på kassaflöde. Per den 30 juni 2018 har eget kapital minskat med 43 MSEK till följd av ändringen i redovisningen, men efter att de två utestående incitamentsprogrammen har avslutats kommer ändringen inte ha någon effekt på eget kapital.

Förberedelserna för fusionen övergår nu i en fas där Finansinspektionen och SEC granskar fusionsdokumenten. Efter godkännande kommer fusionsdokumenten att offentliggöras och datum för Tele2s respektive Com Hems extra bolagsstämmor meddelas. Fusionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2018.

För ytterligare information kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)709-48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Om Com Hem

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se