Com Hem rapporterar resultatet för det andra kvartalet 2018

11 juli, 2018

Sammanfattning av det andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,1% till 1 815 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 3,5% till 1 411 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 214 MSEK, en minskning med 3,6% jämfört med 222 MSEK föregående år på grund av jämförelsestörande poster. Exkluderat dessa kostnader ökade EBIT med 9,0% från 243 MSEK i Kv2 2017 till 265 MSEK i Kv2 2018.
 • EBITDA minskade med 2,1% till 693 MSEK till följd av 30 MSEK högre jämförelsestörande poster.
 • Underliggande EBITDA ökade med 3,8% till 758 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 4,0% till 674 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 11,4% till 533 MSEK.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade med 20,5% till 504 MSEK för koncernen till följd av lägre investeringar och tillväxt i underliggande EBITDA.
 • Periodens resultat ökade med 54 MSEK till 105 MSEK främst förklarat av engångseffekt av sänkt bolagsskatt.
 • Resultat per aktie: 0,60 SEK (0,28).
 • Com Hem segmentet:
  • Antalet unika kunder ökade med 5 000 till rekordhöga 992 000.
  • Fortsatt tillväxt inom bredband, en ökning med 8 000 till rekordhöga 765 000 abonnemang.
  • Antalet digital-tv abonnemang ökade med 1 000 till 654 000.
  • Konsument ARPU ökade till 378 SEK (371 SEK i Kv1 2018) till följd av prisjusteringar.
  • Konsumentchurn uppgick till 12,8%, en nedgång om 2,0 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
 • Boxer segmentet:
  • Konsumentchurnen minskade till 16,6% (19,3% i Kv1 2018).
  • Konsument ARPU ökade till 309 SEK (304 SEK i Kv1 2018) främst till följd av prisjusteringar.
  • Antalet bredbandsabonnemang ökade med 4 000 i kvartalet.
  • Minskningen av antalet unika kunder var -7 000 jämfört med -9 000 i första kvartalet 2018.
  • Minskningen av abonnemang var -6 000 jämfört med -7 000 i första kvartalet 2018.
 • Omreviderade finansiella rapporter:
  • En omrevision av finansiella rapporter, avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten som inlämnas till U.S. Securities and Exchange Commission respektive Finansinspektionen, har slutförts.
  • Vissa justeringar har gjorts i tidigare perioder 2017 och 2018 utan inverkan på intäkter, rörelseresultat (EBIT), kassaflöde eller finansiell guidning för helåret 2018.
  • Siffror för alla perioder 2017 inkluderar effekter av omrevisionen. Ytterligare detaljer i bilaga 1 i rapporten.
 • Uppdatering om Tele2 fusionen:
  • Fusionsdokumenten kommer nu granskas av US Securities and Exchange Commission och Finansinspektionen.
  • När dessa godkänts kommer datum för extra bolagsstämmor annonseras.
  • Fusionen förväntas slutföras under Kv4 2018.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Ökad ARPU och lägre churn i Com Hem segmentet

Konsument ARPU i Com Hem segmentet ökade med 8 kronor sekventiellt till 378 kronor till följd av prisjusteringar som genomfördes under första kvartalet medan konsumentchurnen sjönk med 2,0 procentenheter sekventiellt till 12,8%. Konsumentchurnen var något högre jämfört med andra kvartalet 2017 eftersom en del av churnen kopplad till prisjusteringar från första kvartalet flyttades till andra kvartalet på grund av en förändring av våra rutiner för uppsägning av kundavtal. Den sekventiella minskningen av konsumentchurn ledde till högre volymer jämfört med första kvartalet, vilket delvis motverkades av ökad aktivitet från konkurrenter. Vår kundbas växte med 5 000 abonnenter, antalet bredbandsabonnemang ökade med 8 000 och antalet digital-tv-abonnemang ökade med 1 000, medan minskningen i antalet abonnemang för fast telefoni accelererade till 8 000 på grund av justeringar i prissättning av fast telefoni i kvartalet.

Integrationen av Boxer slutförd

Vi slutförde systemintegrationen av Boxer under kvartalet och förväntar oss att realisera de återstående synergierna under andra halvåret. Med detta sista steg i integrationen av Boxer har vi nu ett helt integrerat bolag med alla funktioner centraliserade för båda varumärkena. Detta gör att Boxer fullt ut kan nyttja de operativa fördelarna med att vara en del av Com Hem koncernen med effektivare system, försäljning och marknadsföring samt en produktportfölj som nu inkluderar Tv Hub som är tillgänglig för Boxers kunder i både fibernät och i det marksända tv-nätet. Boxers konsument ARPU ökade med 5 SEK till 309 kronor till följd av prisjusteringar under första kvartalet och en högre andel kunder som köper två tjänster. Konsumentchurn är fortfarande på en hög nivå delvis på grund av en kvarvarande effekt av prisjusteringar men minskade med 2,7 procentenheter sekventiellt till 16,6 procent i kvartalet. Boxer adderade 4 000 bredbandsabonnemang i kvartalet vilket är i linje med tidigare kvartal, medan antalet unika kunder och totalt antal abonnemang sjönk med 7 000 respektive 6 000, en förbättring jämfört med tidigare kvartal.

Tidiga tecken på en konvergerande svensk marknad

Vi såg en högre aktivitet från konkurrenter under kvartalet. Specifikt ser vi att konkurrenter alltmer fokuserar på att kombinera fasta och mobila tjänster genom att ge kunden mer värde snarare än att ge rabatter. Även om detta hade en något dämpande effekt på volymerna i kvartalet ser vi det som en positiv utveckling på lång sikt, eftersom det bör gynna både konsumenter och operatörer genom att uppmuntra operatörer att förbättra tjänsterna och öka kundnöjdheten. Vi tror att denna naturliga utveckling på marknaden kommer att minska konsumentchurn på marknaden och göra prissättningen mer motståndskraftig. Detta gör att den kommande fusionen med Tele2 ligger ännu mer rätt i tiden eftersom vi strävar efter att driva denna trend på den svenska marknaden. Tillsammans med Tele2 kommer vi att ha de extra verktyg och den skala som behövs för att förstärka vår ”more-for-more” strategi som har drivit tillväxten i Com Hem de senaste åren.

Vårt fokus framåt

Vårt fokus för andra halvåret kommer som alltid vara att fortsätta öka kundnöjdheten för att skapa en hållbar tillväxt. Vi uppgraderar vårt nätverk för att kunna lansera hastigheter på 1 + Gbit/s för att ytterligare förbättra vår överlägsna bredbandstjänst och möta ökad efterfrågan från kunder på högre hastigheter och kapacitet. Tv Hub, som vi tror matchar dagens konsumenters tv tittande säljs nu av båda våra främsta varumärken och bör ytterligare förbättra kundnöjdheten. Samtidigt fokuserar vi på att utveckla vårt helt app-baserade tv-erbjudande för att göra det till vår främsta produkt i framtiden. Med Boxerintegrationen slutförd kan vi realisera resten av kostnadssynergierna och driva en effektivare strategi med två varumärken på villamarknaden. Dessa initiativ kommer att skapa fortsatt tillväxt och säkerställa att vi levererar på vår helårsguidning. Den planerade fusionen med Tele2 går enligt plan och beräknas att slutföras under fjärde kvartalet och under tiden gör vi allt vi kan för att förbereda det sammanslagna bolaget för att framgångsrikt driva fast-mobil konvergens från 2019 och framåt.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på:
http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/

Telefonkonferens den 11 juli

Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: För deltagande i telefonkonferensen:

https://comhemgroup.videosync.fi/2018-07-11_q2

Sverige: 08-519 99 355
Storbritannien: +44 (0) 203 1940 550
USA: +1 855 269 2605

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem koncernen

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV-Access AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.