Extra bolagsstämma den 21 september 2018

21 september, 2018

Aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018 kl. 13.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 september 2018 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 17 september 2018. Anmälan om deltagande kan göras på www.comhemgroup.se/extrastamma2018 eller per telefon 08-402 92 48 (vardagar mellan kl. 09.00-16.00), eller per post under nedanstående adress.

Com Hem Holding AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (maximalt två), i samband med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.

Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på www.comhemgroup.se/extrastamma2018 och skickas även till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 14 september 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före sistnämnda dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Dokument

Fusionsplanen, samt ett informationsdokument angående fusionen – inklusive bland annat en beskrivning av bakgrunden och motiven för fusionen samt en beskrivning av det fusionerade bolaget återfinns här: Fusionen mellan Com Hem och Tele2.