Com Hem rapporterar resultatet för det tredje kvartalet 2018

18 oktober, 2018

Sammanfattning av det tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 0,2% till 1 777 MSEK för koncernen drivet av en minskning av Boxers intäkter med 7,0%. Com Hem segmentet ökade med 1,9% med god tillväxt i Com Hems konsumenttjänster som ökade med 3,7% delvis motverkat av en minskning om 7,5% i intäkter från nätverksoperatörstjänster förklarat av timing avseende intäkter för fiberanslutningar med låg marginal.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 275 MSEK, en ökning med 7,8%, jämfört med 255 MSEK föregående år.
 • EBITDA ökade med modesta 0,3% till 749 MSEK förklarat av högre jämförelsestörande poster huvudsakligen relaterade till fusionen med Tele2.
 • Underliggande EBITDA ökade med 4,2% till 795 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 4,5% till 706 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 375 MSEK till 493 MSEK till följd av en temporär negativ förändring av rörelsekapital.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade med 17,3% till 614 MSEK för koncernen till följd av lägre investeringar och tillväxt i underliggande EBITDA.
 • Periodens resultat ökade med 9,2% till 150 MSEK.
 • Resultat per aktie: 0,85 SEK (0,76).
 • Com Hem segmentet:
  • Antalet unika kunder ökade med 7 000 till rekordhöga 999 000.
  • Fortsatt tillväxt inom bredband, en ökning med 8 000 till rekordhöga 774 000 abonnemang.
  • Antalet digital-tv abonnemang ökade med 1 000 till 655 000.
  • Konsument ARPU minskade till 375 SEK (378 SEK i Kv2 2018).
  • Konsumentchurn uppgick till rekordlåga 12,4%, en nedgång om 0,4 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
 • Boxer segmentet:
  • Konsumentchurnen minskade till 16,4% (16,6% i Kv2 2018).
  • Konsument ARPU minskade till 306 SEK (309 SEK i Kv2 2018).
  • Antalet bredbandsabonnemang ökade med 5 000 i kvartalet.
  • Minskningen av antalet unika kunder var -6 000 jämfört med -7 000 i andra kvartalet 2018.
  • Minskningen av antalet abonnemang var -4 000 jämfört med -6 000 i andra kvartalet 2018.
 • Boxers fiberunivers inkluderar nu 1 270 000 säljbara adresser, varav cirka 170 000 inte överlappas av Com Hem segmentet.
 • Uppdatering om Tele2 fusionen: Under kvartalet erhöll vi godkännande från våra aktieägare och i början av oktober gav EU-kommissionen godkännande till att fortsätta med fusionen vilken förväntas slutföras den 5 november. Den sista dagen för handel med Com Hems aktie blir den 1 november.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Sista kvartalet som Com Hem: tredubblat aktieägarvärde sedan notering

Kvartalet visade på förbättrade operationella nyckeltal med en rekordlåg konsumentchurn i Com Hem segmentet och försäljningen av bredband ökade i Boxer. En milstolpe passerades med lanseringen av bredband på 1200 Mbit/s och därmed befäster vi vår position som en ledande leverantör av höghastighetsbredband. TV hub vinner terräng då 42% av digital-tv basen i Com Hem segmentet nu har premium TV-boxar. Boxer synergierna är nu fullt ut realiserade med systemintegration slutförd i Q2.

I kvartalet såg vi en fortsatt tillväxt av konsumentintäkterna som ökade med 3,7% i Com Hem segmentet mot bakgrund av ett ökande antal unika konsumentkunder och högre ARPU jämfört med Q3 2017. Dock minskade intäkterna från fiberanslutningar, som en följd av nedgången av fiberutbyggnaden i Sverige, vilket resulterade i en nedgång i intäkter om 7,5% från nätverksoperatörstjänster, vilket gjorde att den totala intäktstillväxten inom Com Hem segmentet uppgick till 1,9% i kvartalet. Eftersom intäkterna från fiberanslutningar har låg marginal så påverkades inte underliggande EBITDA som ökade med 4,5% i Com Hem segmentet. Koncernens intäkter minskade med 0,2% drivet av minskande intäkter från Boxer segmentet om 7,0%. Givet marginalökningen i båda segmenten så ökade dock underliggande EBITDA med 4,2% för koncernen, vilket är i linje med vår guidning. Det operativa fria kassaflödet ökade med 17,3% till följd av lägre investeringar i kvartalet.

Minskad konsumentchurn förbättrade volymerna i Com Hem segmentet

Konsumentchurn uppgick i kvartalet till rekordlåga 12,4% i Com Hem segmentet. Minskande churn och en växande kundbas för femte året i följd med årliga prisjusteringar bekräftar att vår more-for-more strategi fungerar. Kundbasen växte med 7 000 abonnenter, antalet bredbandsabonnemang ökade med 8 000, antalet digital-tv abonnemang ökade med 1 000 medan antalet fast telefoni abonnemang minskade med 10 000 mot bakgrund av prisjusteringar under kvartalet. Nettointaget av unika abonnenter förbättrades något under kvartalet efter några kvartal med lägre nettointag än tidigare år, vilket resulterade i något lägre ökning av konsumentintäkter trots högre konsument ARPU som ökade med 3 SEK jämfört med Q3 2017.

Tredubblat aktieägarvärde sedan notering

Eftersom det här är det sista kvartalet för Com Hem som ett fristående bolag innan vi fusioneras med Tele2, vill jag tacka alla som har följt Com Hem de senaste åren. Sedan börsnoteringen har vår strategi varit att fokusera på flera tillväxtmotorer för att öka värdet för våra aktieägare. Jag vill passa på att titta på vad vi har uppnått. Com Hem segmentets kundbas har sedan det andra kvartalet 2014 ökat med 18% till nästan 1 miljon kunder och konsumentchurnen har minskat med 4 procentenheter. Antalet bredbandsabonnemang har ökat med 39% organiskt och genomsnittshastigheten i kundbasen har ökat med 130%. Antalet digital-tv abonnemang har ökat med 9% i Com Hem segmentet och penetrationen av premium TV-boxar har ökat från 17% till 42%. Koncernen har ökat antalet säljbara adresser med 50% genom att 1 miljon säljbara adresser har tillkommit i villamarknaden, och Boxer har integrerats fullt ut i Com Hem. Eftersom verksamheten utvecklats på detta sätt har vi kunnat nästan tredubbla aktieägarvärdet och leverera en total avkastning på 197% mellan börsnoteringen och årsstämman 2018. Under samma period hade OMX 30 Stockholm index en total avkastning på 39% och Stoxx 600 Europe Telecom index hade en total avkastning på -3%. Vi tror att ingen annan investering i ett publikt europeiskt telekombolag gett en högre avkastning under denna period.

Början på en ny era

Under kvartalet erhöll vi ett godkännande från våra aktieägare och i början av oktober gav de europeiska konkurrensmyndigheterna tillstånd att genomföra fusionen som förväntas slutföras den 5 november. Vi ser fram emot att påbörja nästa kapitel av Com Hems historia som en del av Tele2 och vi hoppas att du kommer att vara med oss på nästa del av resan. Förutom fortsatta ansträngningar för att öka kundnöjdheten och skapa en hållbar tillväxt kommer vi nu att börja arbeta med integrationen av de två företagen för att säkerställa att våra kombinerade talanger, tillgångar, produkter och varumärken når sin fulla potential. Vårt fokus kommer att vara att säkerställa att det kombinerade företaget tjänar våra kunders, anställdas, aktieägares och samhällets bästa intressen.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/

Telefonkonferens den 18 oktober

Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 11.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen:

https://comhemgroup.videosync.fi/2018-10-16-q3

För deltagande i telefonkonferensen:

Sverige: 08-519 99 355
Storbritannien: +44 203 1940 550
USA: +1 855 269 2605

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem

Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se