Com Hem offentliggör föreslagen inlösen av samtliga Senior Notes

1 november, 2018

Com Hem Holding AB (publ) har godkänt att dess dotterbolag Com Hem Sweden AB (publ) (”Emittenten”) löser in sina senior unsecured notes om 1 750 000 000 kronor som förfaller 2021 (ISIN: SE0007730353) och sina senior unsecured notes om 2 250 000 000 kronor som förfaller 2022 (ISIN: SE0009320146)(tillsammans ”Senior Notes”) och Emittenten har utfärdat ett tillkännagivande om villkorad inlösen av samtliga Senior Notes.

Inlösen av Senior Notes är villkorad av att fusionen mellan Tele2 AB (publ) och Com Hem Holding AB (publ) effektueras, vilket är det datum då fusionen registreras av Bolagsverket, och att Emittenten erhåller tillräcklig likvid för att lösa in Senior Notes till fullo. Vid uppfyllande av dessa villkor kommer Emittenten att lösa in samtliga Senior Notes till fullo, inklusive upplupen men obetald ränta och eventuella ytterligare belopp.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Friskrivning

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”).

Framtidsinriktade uttalanden

Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara, ”framtidsinriktade uttalanden”. Dessa framtidsinriktade uttalanden kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna ”tror”, ”uppskattar”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”planerar”, ”avser” eller ”kan” eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta uppmanas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade uttalandenFramtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler.

Om Com Hem

Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. www.comhemgroup.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 17:15 CET.