Com Hem bekräftar inlösen av samtliga Senior Notes

20 november, 2018

Com Hem Sweden AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör att villkoren angivna i pressmeddelande daterad 1 november 2018 avseende inlösen av samtliga Senior Notes har uppfyllts.

Emittenten kommer lösa in sina senior unsecured notes om 1 750 000 000 kronor som förfaller 2021 (ISIN: SE0007730353) (”2021 Notes”) till fullo inklusive upplupen men obetald ränta och eventuella ytterligare belopp den 23 november 2018.

Emittenten kommer lösa in sina senior unsecured notes om 2 250 000 000 kronor som förfaller 2022 (ISIN: SE0009320146)(”2022 Notes” och tillsammans med 2021 Notes, ”Senior Notes”) till fullo inklusive upplupen men obetald ränta och eventuella ytterligare belopp den 26 november 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Friskrivning

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”).

Framtidsinriktade uttalanden

Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara, ”framtidsinriktade uttalanden”. Dessa framtidsinriktade uttalanden kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna ”tror”, ”uppskattar”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”planerar”, ”avser” eller ”kan” eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta uppmanas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler.