Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Årsstämman 2017 antog följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Com Hem:

Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Com Hem ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) som årligen utbetalas kontant och som är knuten till för Com Hem uppnådda finansiella mål och/eller individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

  • Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde. Den fasta lönen ska ligga till grund för alla STI. Den fasta lönen ska ses över årligen.
  • STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, mätbara samt kopplade till Com Hems finansiella resultat och/eller till specifika prestationer (individuella mål). VD har ett årligt STI mål om 75 procent av den fasta lönen. För det fall de finansiella målen i budgeten och/eller de individuella målen väsentligen överträffas, kan VDs STI uppgå till maximalt 169 procent av den fasta lönen, förutsatt styrelsens godkännande. Övriga ledande befattningshavare har ett årligt STI mål om upp till 50 procent av den fasta lönen. För det fall de finansiella målen och/eller de individuella målen väsentligen överträffas kan övriga ledande befattningshavares STI uppgå till maximalt 113 procent av den fasta lönen.
  • Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till Com Hems utveckling. Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta godkännande av aktieägarna innan lansering.
  • Övriga förmåner kan utgöras av tjänstebil, sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
  • Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till maximalt 30 procent av den fasta lönen alternativt i enlighet med ITP (kollektiva pensionsplaner). Ledande befattningshavare som är bosatta utomlands kan, om det godkänns av styrelsen, erbjudas pensionslösningar som betalas kontant motsvarande den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolag.
  • I händelse av uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare vara maximalt 12 månader.

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, får styrelsen frångå riktlinjerna.