Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper samt ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.

Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt de gällande strukturerna och nivåerna för ersättning i koncernen.

Ersättningsutskottet har tre ledamöter