Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering.

Utskottet håller sig informerad om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder valberedningen med förslag till årsstämmans revisorsval.

Revisionsutskottet har tre ledamöter

Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen.