Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll.

Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Com Hems styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut.

Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.