Styrelsens utskott och utskottens arbete

Styrelsen har två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete är av förberedande karaktär och innebär inte att styrelsen eller styrelseledamöter har delegerat sitt ansvar enligt aktiebolagslagen.

Rapporteringen avseende vad som diskuterats på utskottsmötena sker antingen skriftligt eller muntligt på nästkommande styrelsemöte. Arbetet inom respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga instruktioner och arbetsordning från styrelsen. Protokoll från utskottens möten skickas till samtliga styrelseledamöter.