Disclaimer

Du har kommit till webbplatsen avsedd för publiceringen av fusionsdokumentet i samband med den föreslagna fusionen mellan Com Hem Holding AB (publ) (“COM HEM”) och Tele2 AB (publ) (“Tele2”).

För att få tillgång till fusionsdokumentet i samband med den föreslagna fusionen, ombeds besökare till denna webbplats att på slutet av denna sida bekräfta att man noterat följande legala information.

TILLGÅNG TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN KAN VARA BEGRÄNSAD GENOM LAG I VISSA JURISDIKTIONER OCH PERSONER SOM AVSER ANSLUTA TILL WEBBPLATSEN BÖR INFORMERA SIG SJÄLVA OM, OCH FÖLJA, SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. GENOM ATT ANSLUTA TILL WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU ATT DU ÄR EN SÅDAN PERSON SOM FÅR, I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLERINGAR, ERHÅLLA SÅDAN INFORMATION SOM INGÅR I FUSIONSDOKUMENTEN.

Informationen innehåller framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är till sin natur associerade med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, både sådana inom och utom COM HEMs, Tele2s eller det kombinerade bolagets kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen eller utvecklingen kan komma att avvika avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i de framåtriktade uttalandena. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som reflekteras i de framåtriktade uttalandena är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådana framåtriktade uttalanden kommer visa sig vara korrekta.  Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden gäller endast per dagen för dem, och varken COM HEM eller Tele2 åtar sig någon skyldighet att uppdatera några framåtriktade uttalanden. COM HEMs och Tele2s tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, det kombinerade bolagets framtida resultat. COM HEM, Tele2 samt deras respektive närstående företag och deras ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer. Inget i informationen är eller ska uppfattas som ett löfte eller garanti för framtiden.

Genom att tillgå informationen bekräftar du att du är ensamt ansvarig för din egen bedömning av COM HEM och Tele2 och att du kommer genomföra din egen analys och vara ensamt ansvarig för att skapa din egen uppfattning om den potentiella framtida prestationen för det kombinerade bolagets verksamhet och dess finansiella resultat.

Du bekräftar och samtycker till att du får informationen elektroniskt. Du är ansvarig för att skydda dig mot virus och andra skadliga föremål. Din användning av den här webbplatsen sker på egen risk och det är ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att den är fri från virus och andra skadliga föremål.

Ytterligare meddelande till aktieägare i USA

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är enbart för upplysnings skull och är varken ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa aktier i COM HEM eller Tele2. Tele2 har lämnat in ett så kallat Registration Statement på Form F-4 till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) i samband med transaktionen. Tele2 planerar att skicka ett amerikanskt prospekt, vilket är en del av ansökan om registrering av Form F-4, till kända amerikanska aktieägare i COM HEM i samband med transaktionen. Informationen på denna webbplats är inte ett substitut för det amerikanska prospektet, vilket är en del av ansökan om registrering av Form F-4. Aktieägare har möjlighet att erhålla gratis kopior av det amerikanska prospektet, vilket är en del av ansökan om registrering av Form F-4, på SECs webbplats på www.sec.gov.

Gratis kopior av fusionsdokumentet kan också erhållas från COM HEM, genom förfrågan till Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, e-mail: marcus.lindberg@comhem.com, telefon: +46 734 39 25 40. Gratis kopior av det amerikanska prospektet kan erhållas från Tele2, genom förfrågan till Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, e-mail: erik.pers@tele2.com, telefon: +46 733 41 41 88.

Genom att välja “Jag bekräftar”, garanterar du att du har läst och förstått det legala meddelandet ovan.