Aktiekapitalets utveckling

År Händelse
Förändring av antalet aktier
Totalt antal registrerade aktier
Kvotvärde (SEK/aktie)
Förändring av aktiekapital (SEK)
Totalt aktiekapital (SEK)
2018 Indragning av egna aktier -4 300 000 177 470 814 1,164 0 206 601 513
2017 Indragning av egna aktier -2 108 665 181 770 814 1,137 -2 396 718 206 601 513
2017 Indragning av egna aktier -5 071 161 183 879 479 1,137 0 208 998 231
2016 Indragning av egna aktier –3 923 379 188 950 640 1,11 -4 339 648 208 998 231
2016 Indragning av egna aktier och fondemission –13 769 357 192 874 019 1,06 0 213 337 879
2015 Fondemission 206 643 376 1,03 6 694 503 213 337 879
2015
Inlösenerbjudande
-886 221 206 643 376 1 -886 221 206 643 376
2014
Nyemission, utnyttjande övertilldelningsoption
9 775 418 stamaktier av serie A
207 529 597 1 9 775 418 207 529 597
2014
Nyemission i samband med IPO
97 754 179 stamaktier av serie A
197 754 179 1 97 754 179 197 754 179
2014 Fondemission
57 804 374 stamaktier av serie A
100 000 000 1 57 804 374 100 000 000
2014
Aktieomvandling
29,074,440 stamaktier
av serie A
42 195 626 1 0 42 195 626
-81 274 stamaktier av serie B
-28 993 166 preferensaktier
2014 Nyemission
10 469 stamaktier av serie A
42 195 626 1 23 501 42 195 626
7 784 stamaktier av serie B
5 248 preferensaktier
2012 Nyemission
28 757 463 preferensaktier
42 172 125 1 28 757 463 42 172 125
2011 Nyemission
13 110 717 stamaktier av serie A
13 414 662 1 13 364 662 13 414 662
23 490 stamaktier av serie B
230 455 preferensaktier
2011 Bolaget bildas 50 000 50 000 1 50 000 50 000