Branschspecifika termer

Abonnemang

Intäktskällor, vilket refererar till varje kund som abonnerar på en digital-TV tjänst, bredbandstjänst eller telefonitjänst från Com Hem. En kund som innehar alla tre tjänsterna räknas som tre abonnemang men en unik kund.

Analog

Härleds från engelskans analogous som betyder “likartad” och som betyder “likadan” vid telefonöverföring. Avser att den signal som överförs (telefon, video eller bild) är “likartad” med originalsignalen.

Anslutna hushåll

Antal anslutna hushåll representerar antal hushåll till vilka Com Hem kan erbjuda ett grundutbud av tv-kanaler, främst genom långsiktiga kontrakt med hyresvärdar av flerfamiljsfastigheter samt hushåll anslutna genom tredjeparts kommunikationsoperatörers öppna nät, där konsumenter kan köpa digitala tjänster från Com Hem.

ARPU

Genomsnittlig månatlig intäkt per användare för den refererade perioden. ARPU (Average revenue per user) beräknas genom att dividera den månatliga intäkten för respektive period med genomsnittligt antal unika konsumentkunder för perioden. Genomsnittligt antal unika konsumentkunder beräknas som antal unika konsument-kunder den första dagen i respektive period plus antalet unika konsumentkunder den sista dagen i respektive period, dividerat med två.

Bandbredd

Överföringskapaciteten hos en kommunikationsväg eller överföringslänk vid varje given tidpunkt. Bandbredden anges oftast i bits per sekund (bit/s).

Bundlade tjänster/Bundling

En marknadsföringsstrategi som innebär att ett flertal tjänster erbjuds till försäljning som en kombinerad tjänst.

Churn

Frivilligt eller ofrivilligt avslutande av en kunds tjänst.

Digital

Användandet av binär kod för att symbolisera information i telefonkommunikationsinspelningar och -beräkningar. Analoga signaler, såsom telefon eller musik, är digitalt kodad genom “sampling” av de analoga telefon- eller musiksignalerna flera gånger per sekund samt tilldelning av en siffra till varje “sample”.

DOCSIS

En internationell standard som definierar kraven för kommunikations- och verksamhetsstöd för ett data-via-kabelsystem (Eng. Data Over Cable Interface Specification). Den möjliggör tillägg av höghastighetsöverföring av data till ett befintligt kabel-tv-system.

DOCSIS 3.1

Nästa generation av DOCSIS.

Fiberkoaxnät

Fiberkoax är en teknik som används av kabel-tv-industrin för att tillhandahålla en mängd tjänster, inklusive analog tv, digital-TV (både standard och HD), VoD, telefoni och höghastighetstillgång till data genom användandet av en kombination av optisk fiber och traditionell koaxialkabel.

HD

Högupplöst (Eng. High Definition).

IP

Internetprotokoll är de kommunikationsprotokoll som används för överföring av data i ett paketförmedlande nät. Det används för att överföra data över internet och andra liknande nät. Datan bryts ned till datapaket, varje datapaket förses med en individuell adress och varje datapaket sänds sedan separat för att slutligen återsamlas vid slutdestinationen.

IP Television (IPTV)

Överföring av tv-innehåll genom användning av IP via en infrastruktur av nät, såsom en bredbandsinternetanslutning.

LAN

Local Area Network baserad på Ethernetteknologi.

Mbit/s

Megabit per sekund. En enhet för överföringshastighet av data motsvarande 1 000 000 bit per sekund. Bandbredden för bredbandsnät är ofta angivna i megabit per sekund.

MDU

Flerfamiljshus. Fastighet med flera bostäder (Eng. Multi-Dwelling Unit).

SDU

Fastighet med en bostad, till exempel fristående hus eller villa (Eng. Single-Dwelling Unit).

SME

Små- och medelstora företag. Avser företag med 10-99 medarbetare. (Eng. Small and medium enterprises)

SoHo

Fåmansbolag/hemmakontor. Avser företag med 1 till 9 anställda. (Eng. Single office/Home office)

Stamnät

Syftar på de huvudsakliga datavägarna (Eng. backbone) mellan stora sammankopplade nät.

Säljbara adresser

Antal hushåll som är kopplade till Com Hems fiberkoax och fiberLAN nätverk, tredjeparts öppna nät, och kopplade till/eller har tillgång till fiber i nätverk som är ”unbundled” av koncernen.

Unika konsumentkunder

Antal unika konsumentkunder representerar antalet individuella slutkonsumenter som köper en eller flera av Com Hems digitala tjänster (digital-TV, bredband och fast telefoni). Com Hem refererar till slutkonsumenten som erhåller tjänsterna direkt genom Com Hems nätverk som unika kunder, även om slutkunden faktureras av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Vertikala LAN

Ett LAN som vanligtvis har byggts och kontrolleras av en enskild operatör som har exklusiv rätt att tillhandahålla sina tjänster till slutkunder.

VoD

Video på begäran (Eng. Video on demand) är överföring av digital VoD, genom att data antingen streamas eller laddas ned. Data överförs till kunden via bredbandsanslutning.

WiFi

Trådlöst LAN.

xDSL

Digital abonnentanslutning (Eng. Digital Subscriber Line) är ett generiskt namn för en mängd olika digitala tekniker hänförliga till överföringen av internet och datasignaler från telekommunikationstillhandahållarens centralkontor till slutkundens fastighet via telefonledningar av koppar vilka används för rösttjänster.

Öppet LAN

Ett LAN, som oftast sköts av en kommunikationsoperatör och kännetecknas av att det ägs av en tredje part och av olika tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna erbjuder sina tjänster direkt till slutkunden.