Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal

IFRS-mått

Resultat per aktie

Periodens resultat som hänför sig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal avser sådana nyckeltal som inte definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. De alternativa nyckeltal som presenteras kompletterar de av IFRS definierade nyckeltalen och används av ledningen för att följa upp och styra verksamheten. Alternativa nyckeltal som presenteras bör inte betraktas som en ersättning för termer och begrepp i enlighet med IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal hos andra företag.

Nyckeltal Definition Syfte
EBITDA EBIT exklusive avskrivningar. EBITDA visar verksamhetens intjänandeförmåga från den löpande verksamheten oaktat kapitalstruktur och skattesituation och är tänkt att underlätta jämförelser med andra bolag i samma bransch
EBITDA-marginal EBITDA i % av nettoomsättningen Syftar till att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med totalt antal utestående aktier. Mäter bolagets nettovärde per aktie.
Fritt kassaflöde till eget kapital Underliggande EBITDA minus investeringar, räntebetalningar på banklån, räntekupong till obligationsinnehavare, skattebetalningar och förändring i rörelsekapital. Mäter hur mycket av kassaflödet som finns kvar till aktieägarna efter att utbetalningar till alla andra intressenter har dragits av.
Investeringar Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, inklusive investeringar finansierade via finansiell leasing. Visar hur mycket av tillgängliga medel bolaget investerar i verksamheten för att säkra den långsiktiga intjäningsförmågan
Jämförelsestörande poster Poster av tillfällig karaktär som varierar över tid såsom personalkostnader relaterade till omstruktureringar och transaktionskostnader vid förvärv. Särredovisning av jämförelsestörande poster bedöms öka jämförbarheten av rörelseresultatet över tid.
Nettoskuld Räntebärande skulder exklusive balanserade lånekostnader minus likvida medel. Mått på förmågan att med tillgängliga likvida medel betala av samtliga skulder om dessa förföll på dagen för beräkning och därmed ett mått på risken relaterad till bolagets kapitalstruktur.
Nettoskuld / Underliggande EBITDA Nettoskuld vid den angivna periodens slut dividerat med Underliggande EBITDA rullande tolv månader. Syftar till att visa verksamhetens förmåga att betala av sina skulder. Visar på antalet år det skulle ta att betala av nettoskulden om nettoskuld i relation till Underliggande EBITDA hölls konstant.
Operativt fritt kassaflöde Underliggande EBITDA minus investeringar. Syftar till att visa hur stort kassaflöde den löpande verksamheten genererar och som därmed finns kvar för utdelning, räntebetalningar och skatter.
Rörelseresultat (EBIT) Nettoomsättning minus operativa kostnader. Möjliggör jämförelser av lönsamheten oberoende av kapitalstruktur eller skattesituation.
Soliditet Eget kapital i % av totala tillgångar. Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och kan användas som indikation på bolagets betalningsförmåga på lång sikt.
Underliggande EBITDA EBITDA före utrangeringar exklusive jämförelsestörande poster och operativa valutakursvinster/-förluster. Underliggande EBITDA visar verksamhetens intjänandeförmåga från den löpande verksamheten rensat för jämförelsestörande poster.
Underliggande EBITDA-marginal Underliggande EBITDA i % av nettoomsättningen.  Underliggande EBITDA-marginal syftar till att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad efter rensning för jämförelsestörande poster.