Finansiering

Com Hems policy är att koncernens verksamheter skall sträva efter att ha en långsiktig finansiering i form av en blandning av obligations- respektive bankfinansiering. Com Hems finansfunktion ansvarar för koncernens finansiering och likvidhantering vilket säkerställer centraliserad och samordnad riskhantering.

Koncernen har genom sin verksamhet olika finansiella risker, med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat- och balansräkning och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditmarginaler. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har beslutats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av ogynnsamma marknadsfluktuationer och finansiella risker.

Com Hems skulder hade per den 30 september 2018 en genomsnittlig återstående löptid om cirka 2,5 år och den genomsnittliga räntekostnaden var cirka 2,5% för det tredje kvartalet 2018.

Skuldöversikt
Per den 30 september 2018, MSEK Förfallodag Räntebas/Kupong Total kredit Utnyttjat belopp Outnyttjat belopp
Seniora banklån
Term loan 31 dec 2020 Rörlig 3 500 3 500
Revolving Credit Facility 31 dec 2020 Rörlig 2 000 350 1 650
Företagscertifikat Kortfristigt Fast e.t. 800  800
Incremental Facility 31 dec 2020 Rörlig 2 675 2 675
Seniora obligationer
2016/2021 Notes 23 jun 2021 Fast | 3,625% 1 750 1 750
2016/2022 Notes 25 feb 2022 Fast | 3,5% 2 250 2 250
Summa     12 175 11 325 850

Com Hem har via dotterbolaget Com hem Sweden AB (publ) emitterat företagscertifikat (commercial papers) om 800 MSEK, vilket är en kortfristig upplåning i kapitalmarknaden. Motsvarande belopp finns tillgängligt i bolagets Revolving Credit Facility som behålls som en långfristig back up facilitet. Syftet med denna upplåning är att minimera koncernens räntekostnader.