Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Com Hem arbetar kontinuerligt med identifiering, bedömning, utvärdering och hantering av de risker som verksamheten utsätts för. Risk är en händelse som, om den inträffar, har en negativ inverkan på Com Hems verksamhet och i vissa fall även finansiella resultat, ställning och kassaflöde.

En risk kan vara felaktig hantering men även händelser eller beslut utanför Com Hems kontroll. Riskhantering syftar till att identifiera, bedöma, utvärdera och förebygga risker samt begränsa eller förhindra att dessa risker materialiseras och drabbar verksamheten negativt. En effektiv riskhantering är av fundamental betydelse för Com Hems förmåga att driva affärsverksamhet.

Bolagets operativa och finansiella risker finns beskrivna i Prospekt Com Hem Holding AB. Com Hems bedömning är att riskerna inte förändrats från denna beskrivning förutom att de finansiella riskerna bedöms lägre till följd av den markant reducerade nettoskulden.