Värdeskapande

Våra tillväxtmotorer möjliggör stadigt organisk tillväxt av intäkter och underliggande EBITDA för koncernen. Eftersom investeringscykeln för Com Hem är förutsägbar och kvaliteten på vårt nätverk är mycket hög kan vi hålla investeringsnivån stabil på årlig basis. Detta skapar en modell som genererar högt kassaflöde. Vi delar ut allt kassaflöde som inte behöver investeras i bolaget till aktieägare i form av kontantutdelning och aktieåterköp.

Under 2017 återgäldade Com Hem sammanlagt 1,5 miljarder SEK till aktieägarna i form av ordinarie kontantutdelning och aktieåterköp, vilket motsvarade 6,7% av börsvärdet vid årets slut.

Årsstämman i mars 2018 beslutade att öka kontantutdelningen med 50% till 6,00 SEK per aktie (4,00 SEK 2017). Den första utbetalningen till aktieägarna på 3,00 SEK skedde i mars och nästa utbetalning är planerad till början av juli.

Bilden nedan illustrerar modellen och visar resultatet för 2017.