Behandling av personuppgifter

Denna information om personuppgiftsbehandling riktar sig till dig som inte är kund till oss men som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig som representant för en organisation; exempelvis genom att du har mailat till oss, anmält dig till ett nyhetsbrev, deltagit på event, besökt vår hemsida eller på annat sätt har kommit i kontakt med oss.

Är du kund till något av bolagen inom Com Hem-koncernen finner du istället information om vår personuppgiftsbehandling i den integritetspolicy som är kopplat till ditt avtal. För kunder finner du sådan information här www.comhem.se/integritet.

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du mailar oss eller anmäler dig till ett event. Vilka källor som vi samlar in personuppgifter från i övrigt framgår nedan under ”Hur samlas uppgifterna in:

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats och arbetstitel.
 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Teknisk information så som information om ditt besök på vår hemsida eller beteendedata rörande digitala utskick.
 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event, så som krav på tillgänglighet till lokaler eller allergier.
 • Bilder som vi tar på våra bolagsstämmor, event, deltagande i seminarier och projekt samt liknande tillställningar

Hur samlas uppgifterna in?

Vi mottar och sparar uppgifter:

 • När du skickar e-post till eller mottar e-post från Com Hem
 • Genom vår hemsida
 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss, exempelvis via möten, samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär på vår hemsida.

Vad används uppgifterna till?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Ändamål Laglig grund
För att administrera vår relation med dig.

Du kanske är en journalist, analytiker, aktieägare, leverantör, deltagare vid en bolagsstämma eller ett event, eller har kontaktat Com Hem i något annat sammanhang.

Berättigat intresse

Behandlingen sker med stöd av Com Hems berättigade intresse av att administrera relationen med dig eller den organisation du representerar.

Fullgörande av avtal
Om det finns en separat överenskommelse, kan vi även behandla dina uppgifter för att fullgöra avtalet. Mer information finner du då i integritetsinformationen kopplat till ditt avtal.

För att ge dig information om vår verksamhet genom pressmeddelanden, finansiella rapporter och motsvarande företagsrelaterade nyheter Intresseavvägning

Behandlingen sker med stöd av Com Hems berättigade intresse av att på din begäran tillhandahålla denna information till dig.

För att marknadsföra våra tjänster eller att ge dig branschrelaterad information genom till exempel nyhetsbrev, publikationer och event. Intresseavvägning

Behandlingen sker med stöd av Com Hems berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster och/eller dela viktig branschrelaterad information med dig.

För att undersöka användningen av vår hemsida och våra nyhetsbrev samt säkerställa att de fungerar. Intresseavvägning

Behandlingen sker med stöd av Com Hem berättigade intresse av att tillhandahålla och förbättra Com Hem-koncernens olika hemsidor.

Com Hems berättigade intresse av att på anonym nivå kunna följa räckvidden av nyhetsbrev.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Exempelvis våra förpliktelser enligt bokföringslagen, dataskyddsregleringen (säkerhet och dina rättigheter) m m.

För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Intresseavvägning

Behandlingen sker med stöd av Com Hems berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Hur länge sparas uppgifterna?

Marknadsföringssyfte

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål sparar vid dina personuppgifter för att kontakta dig i sådant syfte under ett år från att vi antingen samlade in dina uppgifter eller senast använde dina uppgifter för att kontakta dig. Du har alltid möjlighet att avanmäla dig från våra utskick. Om du avanmäler kommer du inte längre att få några utskick och dina uppgifter raderas.

Övrigt

När vi behandlar personuppgifter för andra ändamål än marknadsföringssyfte sparar vi dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det kan exempelvis vara när: vi har kontakt med dig via e-post, när du deltar i ett event, när vi tillhandahåller information på din begäran, information i cookies eller på grund av en rättslig förpliktelse.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.

 • Andra bolag inom Com Hem-koncernen – Eftersom vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Sådana bolag kan därmed komma att behandla dina uppgifter för samtliga ovanstående ändamål.
 • Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning – Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster, exempelvis IT-leverantörer, arrangörer av eventet i fråga (exempelvis hotell, arrangörer eller föreläsare) samt marknadsanalysföretag.
 • Våra revisorer och andra professionella rådgivare.
 • Tredje part på grund av en rättslig förpliktelse. Om vi skulle bli skyldiga att röja dina personuppgifter på grund av ett föreläggande eller liknande kommer vi att informera dig i den utsträckning vi inte är rättsligt förhindrade att göra det.
 • Sociala medier så som Instagram, Facebook, LinkedIn och Youtube. Om du använder dessa tjänster hänvisar vi till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter.

Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Överföring till leverantörer i tredje land

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES. Är du kund till något av bolagen inom Com Hem-koncernen kan så dock vara fallet, när så nödvändigt. Mer informationen finner du då i den integritetspolicy som är kopplat till ditt avtal.

Dina rättigheter

Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig sådan behandling;
 • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies

Vi samlar även in personuppgifter genom användning av cookies för att granska och föra statistik över besök och användning av comhemgroup.se. Läs mer här om hur vi använder cookies.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Com Hem AB

Com Hem AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Com Hem.
Com Hem AB (org. nr. 556181-8724)
Box 8093
104 20 Stockholm
Telefon: 08-553 630 00

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på nedanstående adress.

Com Hem AB
Att. Dataskyddsombudet
Box 8093
104 20 Stockholm
E-post: privacy@comhem.com.

Invändning mot marknadsföring

Om du vill att utskicken till dig ska upphöra kan du använda den länk som följer i e-postmeddelandet eller i tillämpliga fall ta direkt kontakt via nedanstående kontaktuppgifter.

För Bredbandsfakta – skicka en e-post till bredbandsfakta@comhem.com.

För prenumeration av pressmeddelanden, finansiella rapporter och motsvarande företagsrelaterade nyheter – skicka en e-post till unsubscribe@comhem.com.